"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на съединителни ръкави

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
"Български държавни железници" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Георги Георгиев, България 1080, София, Тел.: (02) 932 46 90; (02) 932 46 90, E-mail: bdz@bdz.bg, Факс: (02) 890 73 03
Общ адрес на възлагащия орган: www.bdz.bg.
Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на съединителни ръкави - комплект (кнорови ръкави, ляв и десен).

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Снабдителна база на "БДЖ" ЕАД - гр. Русе, гара Русе - Разпределителна
Код NUTS: BG323

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на съединителни ръкави - комплект (кнорови ръкави, ляв и десен).

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
34631000
Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.5) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем
2242 бр. съединителни ръкави - комплект (кнорови ръкави, ляв и десен).

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

12

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Гаранция за участие - 1000 лв. със срок на валидност 150 дни от крайният срок за подаване на офертите, в това число: За І - лот - съединителен ръкав L=730 - 700 лв.; За ІІ - лот - съединителен ръкав L=660 - 100 лв.; За ІІІ - лот - съединителен ръкав L=710 - 50 лв.; За ІV - лот - съединителен ръкав L=850 десен - 150 лв.; Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора - и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "БДЖ " ЕАД - "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД кл. "Мария Луиза" BUINBGSF BG02 BUIN 7604 1010 026 513.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
По банков път

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за регистрация на кандидата /заверено с подпис и печат на кандидата/ и Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено от Окръжния съд по месторегистрация или Агенцията по вписвания, валидно към момента на подаване на предложението /валидност – 3 месеца; в оригинал или нотариално заверено копие/. 2. Документ за гаранция за участие и други посочени в документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година 2. Копие от данъчната регистрация и БУЛСТАТ на кандидата 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/
Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Чертеж на изделието заверен от производителя за текущата година. 2. Представяне на свидетелство за съответствие и протокол от изпитване, като задължително да включва и изпитания за проходимост и саморазкачване издадени от НИИТ ЕООД и други посочени в документацията.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.4) Запазени поръчки
НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 21/06/2010 00:00 Час: 16:30
Платими документи
ДА
Цена
25 BGN
Условия и начин на плащане
По банков път или в счетоводството на "БДЖ" ЕАД - ул."Иван Вазов" №3 - София.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Дата: 28.06.2010 г.  Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни
150

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29/06/2010 00:00 Час: 10:00
Място
София, ул."Иван Вазов" №3 - "БДЖ" ЕАД
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.38, ал.2 и 3 от НВМОП, както и при отваряне на ценовите оферти.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: (02) 988 122; E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: (02) 980 73 15
Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби
10 дни от датата на уведомлението

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: (02) 988 122, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: (02) 980 73 15
Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
25.05.2010 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 / Наименование: Съединителен ръкав L=730
1) Кратко описание
Съединителен ръкав L=730 ляв - 1632 бр. Съединителен ръкав L=730 десен - 212 бр.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
34631000
Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Съединителен ръкав L=730 ляв - 1632 бр. Съединителен ръкав L=730 десен - 212 бр.
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 2 / Наименование: Съединителен ръкав L=660
1) Кратко описание
Съединителен ръкав L=660 ляв - 20 бр. Съединителен ръкав L=660 десен 16 бр.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
34631000
Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Съединителен ръкав L=660 ляв - 20 бр. Съединителен ръкав L=660 десен 16 бр.
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 3 / Наименование: Съединителен ръкав L=710
1) Кратко описание
Съединителен ръкав L=710 ляв - 46 бр. Съединителен ръкав L=710 десен - 104 бр.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
34631000
Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Съединителен ръкав L=710 ляв - 46 бр. Съединителен ръкав L=710 десен - 104 бр.
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 4 / Наименование: Съединителен ръкав L=850
1) Кратко описание
Съединителен ръкав L=850 десен - 212 бр.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
34631000
Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Съединителен ръкав L=850 десен - 212 бр.
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

 

 


 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??