"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на униформено облекло

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 2 от 16.10.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Катя Петкова
• Телефон: 02 9324741
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 492 бр. канадка мъжка, 185 бр. канадка дамска, 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр. мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако,423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола, 568 бр. вратовръзка, 866 бр. фуражка и 291 бр. пилотка, съгласно "Техническа спецификация" /Приложение № 1, 2, 3, 4 и 5/.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Склад на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в гр. София, ж.к. "Фондови жилища бл. 203, вх. Д - за канадка мъжка и дамска, фуражка, пилотка и вратовръзка, ППП София - бул. "Мария Луиза" № 102, ППП Пловдив - бул. "Васил Априлов" № 3, ППП Г. Оряховица - ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП София- ул. "Владайска река" № 2, ПТП Пловдив - бул. "Македония" № 2, ПТП Варна - пл. "Славейков" № 1 и Лок. депо Пловдив - ул. "Сергей Румянцев" № 1 - за мъжки и дамски зимни сака , панталони и поли и мъжки и дамски летни сака, панталони и поли.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на 492 бр. канадка мъжка, 185 бр. канадка дамска, 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр. мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако, 423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола, 568 бр. вратовръзка, 866 бр. фуражка и 291 бр. пилотка, съгласно Техническа спецификация /Приложение № 1, 2, 3, 4 и 5/.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 18000000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: 492 бр. канадка мъжка, 185 бр. канадка дамска, 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр. мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако,423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола, 568 бр. вратовръзка, 866 бр. фуражка и 291 бр. пилотка.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 150
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - канадка мъжка и дамска – 430 лв., мъжки и дамски зимни сака, панталони и поли и мъжки и дамски летни сака, панталони и поли – 3130 лв., вратовръзка – 40 лв. и фуражка и пилотка – 210 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за изпълнение - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на догвора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ОББ клон "Св. София" UBBSBGSF BG36 UBBS 8002 1040 0141 13.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, не по-малко от 30 дни след доставка.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Кандидатите да представят мостри на артикулите, за които участват. Кандидатите да представят Протоколи за изпитание в оригинал, издадени от акредитирана лаборатория за изпитание на показателите на основен плат, хастар, топла подплата и подлепващ материал, които ще се използуват за изработването на канадките /мъжки и дамски/ и униформените костюми /мъжки и дамски/, съгласно “Технически спецификации" /Приложение 1,2, 3, 4 и 5/. Към протоколите за изпитание на канадките и костюмите да бъдат прикачени мостри с размери 10х10 от основен плат, хастар, топла подплата и подлепващ материал.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при следните показатели: цена, условия на плащане - 90%, 10%;
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• да
• предварително обявление № 99 от 26/02/2007
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: По банков път или платени и получени в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София.
• Дата: 09/11/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 09/11/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3 гр. София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисия по чл. 68 ал. 3 и 4 от ЗОП.
• Дата: 16/11/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение №179/10.10.2007г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmim@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от получаване на уведомлението, на основание чл. 120 ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmim@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 10/10/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Мъжки и дамски канадки за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на и 492 бр. мъжки канадки и 185 бр. дамски канадки.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 18000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 492 бр. мъжки канадки и 185 бр. дамски канадки.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Мъжки и дамски зимни сака, панталони и поли и мъжки и дамски летни сака, панталони и поли, за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр. мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако, 423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 18000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр. мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако, 423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 150
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Вратовръзки за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 568 бр. вратовръзки.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 18000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 568 бр. вратовръзки.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Фуражки и пилотки за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 866 бр. фуражки и 291 бр. пилотки.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 18000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 866 бр. фуражки и 291 бр. пилотки.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??