"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на униформено облекло

N: 8 / 08.07.2008
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
Електронна поща
Факс: 02 9800424
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
Лице за контакти: Катя Петкова
Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя
Телефон: 02 9324741
Адрес на профила на купувача
Държава: България
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Основна/и дейност/и: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Доставка на 492 бр. канадка мъжка, 185 бр. канадка дамска, 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр. мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако, 423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола, 568 бр. вратовръзка, 866 бр. фуражка и 291 бр. пилотка, съгласно "Техническа спесификация (Приложение № 1, 2, 3, 4 и 5).
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG
Място на изпълнение: Склад на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в гр. София, ж.к. "Фондови жилища" бл. 203, вх. Д - за канадка мъжка и дамска, фуражка, пилотка и вратовръзка, ППП София - бул. "Мария-Луиза" № 102, ППП Пловдив - бул. "Васил Априлов" № 3, ППП "Г. Оряховица" ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП София - ул. "Владайска река" № 2, ПТП Пловдив - бул. "Македония" № 2, ПТП Варна - пл. "Славейков" № 1 и Лок. депо Пловдив - ул. "Сергей Румянцев" № 1 - за мъжки и дамски зимни сака, панталони и поли и мъжки и дамски летни сака, панталони и поли.
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Описание: Доставка на 492 бр. канадка мъжка, 185 бр. канадка дамска, 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр. мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317бр. дамско лятно сако, 423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола, 568 бр. вратовръзка, 866 бр. фуражка и 291 бр. пилотка, съгласно "Техническа спесификация (Приложение № 1,2,3,4 и 5).
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 18000000: Дрехи и аксесоари
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Обособени позиции: ДА
Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество или обем: 492 бр. канадка мъжка, 185 бр. канадка дамска, 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр. мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако, 423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола, 568 бр. вратовръзка, 866 бр. фуражка и 291 бр. пилотка.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Опции
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни: 150
Дата за начало
Срок в месеци
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие - канадка мъжка и дамска - 430 лв., мъжки и дамски зимни сака, панталони и поли и мъжки и дамски летни сака, панталони и поли - 3130 лв., вратовръзка - 40 лв. и фуражка и пилотка - 210 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за изпълнение - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в ТБ "Алианц България АД", клон Мария Луиза IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026 513 BIC BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия: По банков път, не по-малко от 30 дни след доставка.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: Подробно описани в заявлението зап участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: Кандидатите да представят мостри на артикулите, за които ще участват. Кандидатите да представят Протоколи за изпитание в оригинал, издадени от Акредтирана лаборатория за изпитание на показателите на основен плат, хастар, топла подплата и подлепващ материал, които ще се използват за изработването на канадките (мъжки и дамски) и униформените костюми (мъжки и дамски), съгласно "Технически спесификации" (Приложение 1,2,3 4 и 5). Към протоколите за изпитание на канадките и костюмите да бъдат прикачени мостри с размери 10Х10 от основен плат, хастар, топла подплата и подлепващ материал.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
Показател: цена, условия на плащане(тежест : 90%, 10%)
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ: 57 от 26/03/2008
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:00
Цена: 100
Условия: По банков път или платени и получени в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София.
Дата: 01/08/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:00
Дата: 01/08/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите
Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София
Час: 14:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП.
Дата: 05/08/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Решение № 71/27.06.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmim@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: 10 дни от получаване на уведомлението, на основание чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmim@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02/07/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Мъжки и дамски канадки
Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Доставка на 492 бр. мъжки канадки и 185 бр. дамски канадки.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 18000000: Дрехи и аксесоари
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 492 бр. мъжки канадки и 185 бр. дамски канадки.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Мъжки и дамски зимни сака, панталони и поли и мъжки идамски летни сака, панталони и поли.
Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Доставка на 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр.мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако, 423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 18000000: Дрехи и аксесоари
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 1017 бр. мъжко зимно сако, 2034 бр.мъжки зимен панталон, 1017 бр. мъжко лятно сако, 2034 бр. мъжки летен панталон, 317 бр. дамско зимно сако, 411 бр. дамски зимен панталон, 223 бр. дамска зимна пола, 317 бр. дамско лятно сако, 423 бр. дамски летен панталон, 213 бр. дамска лятна пола.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 150
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Вратовръзки
Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Доставка на 568 бр. вратовръзки.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 18000000: Дрехи и аксесоари
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 568 бр. вратовръзки.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Фуражки и пилотки
Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Доставка на 866 бр. фуражки и 291 бр. пилотки.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 18000000: Дрехи и аксесоари
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 866 бр. фуражки и 291 бр. пилотки.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??