"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на вагонни колела "несиметричен тип" ф 920 мм за пътнически вагони

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 36 от 08.06.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "ДПДИ"
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Ст. Тодорова
• Телефон: 02 9324687
• Адрес на профила на купувача:www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: "Доставка на необработени вагонни колела, "несиметричен тип" ф 920 за пътнически вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Общи технически условия
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Рамково споразумение: 1
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци: 48
• Максимален брой изпълнители: 10
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: "Доставка на необработени вагонни колела, "несиметричен тип" ф 920 за пътнически вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Общи технически условия
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35231100
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: "Доставка на 4280 броя необработени вагонни колела, "несиметричен тип" ф 920 за пътнически вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Общи технически условия
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 14000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок на подаване на офертата в деловодството на Възложителя, във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ - клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF. Гаранция за добро изпълнение 2 % от стойността на всеки конкретен договор.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Авансово - 30 % не по-малко от 30 дни след сключване на договора за първа партида, а за всяка следваща не по-малко от 20 дни след датата на изпращане на съобщението за експедиция на предходната. Остатъка от 70 % - не по-малко от 30 дни след получаване на колелата в склада на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и представяне на фактура, и приемо предавателен протокол на вагонните колела на територията на завода - производител
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 5, ал. 7 от ЗОП - по приложен образец от възложителя и други документи, подробно описани в образец - Заявление към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет; 2. Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Списък на основните договори за извършвани доставки през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите; 2. Документ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага неговата продукция/дистрибуторски договор, пълномощно/ за 2007-2010 г. 3. Работни чертежи на колелата, заверени от Производителя - за 2007 - 2010 г. 4. Технически условия за колелата изработени на база ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ на Възложителя, заверени на всяка страница от Производителя за 2007 - 2010 г. 5. Референции за доставка след 01.01.2001 г. на този тип необработени вагонни колела произведени от стомана ЕR7, съгласно EN 13262 извършени на: 5.1. Националният превозвач на държавата, в която се намира фирмата – Производител или 5.2. "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД или друга жп администрация ; 6. Документ доказващ , че производителят е сертифициран да произвежда колела за вагонни колооси за европейската жп мрежа, съгласно изискванията на EN 13262
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• да
• предварително обявление в ОВ: 2007/S37-045492 от 22/02/2007
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 200
• Условия: По банков път или плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 12/07/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 12/07/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: гр. София, "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 11:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 88, ал. 2 от ЗОП
• Дата: 13/07/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 05.06.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:pcadmin@cpc.bg
• Адрес: бул. "Витоша" 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 05/06/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??