"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на валове за малки зъбни колела за колоосни редуктори и фланци за торсионни валове за тягови двигатели на електрически локомотиви.

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 28 от 21.09.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул."Иван Вазов" №3
• Град: София
• Лице за контакти: инж.Красимира Иванова
• Адрес на възложителя :www.bdz.bg
• Телефон: 02 9863561; 02 9324688
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на валове за малки зъбни колела за колоосни редуктори и фланци за торсионни валове за тягови двигатели на електрически локомотиви серии 44, 45, идентифицирани с каталожни номера по каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44, 45, както следва: - вал за малко зъбно колело - каталожен № 68Е16-003 - фланец за торсионен вал - каталожен № 68Е100-016
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - гр.Русе, гара-Русе разпределителна
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на валове за малки зъбни колела за колоосни редуктори и фланци за торсионни валове за тягови двигатели на електрически локомотиви серии 44, 45, идентифицирани с каталожни номера по каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44, 45, както следва: - вал за малко зъбно колело - каталожен № 68Е16-003 - фланец за торсионен вал - каталожен № 68Е100-016
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Брой обособени позиции: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: - вал за малко зъбно колело - каталожен № 68Е16-003 - 40 броя - фланец за торсионен вал - каталожен № 68Е100-016 - 40 броя
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 180
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер за всички позиции - 500.00 лв.;I позиция - 250 лв.;II позиция - 250 лв, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път, в лева - 100% плащане след доставка на всяка партида в срок не по-кратък от 20 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и данъчна фактура
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Да, съгласно чл.6, ал.2 от НВМОП.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелства по чл.21, ал.1 от НВМОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1.Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, подробно описани в образец оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2007/2008 год. 3. Чертежи на предлаганите вал за малко зъбно колело и фланец за торсионен вал, собствена разработка на завода-производител, в съответствие с чертежната документация от каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44, 45. 3.1. Предлаганите чертежи да бъдат в по два екземпляра и да са заверени от завода-производител за валидност през 2007/2008 г. с оригинален подпис и печат. 4. В случай, че кандидата предложи валовете за малки зъбни колела и фланците за торсионни валове да бъдат изработени от материал различен от оригиналния, но съответстващ по механични характеристики на него: - кандидатът трябва да докаже, че предлагания от него материал е със същите или по-добри характеристики от оригиналния, като представи, техническа спецификация, включваща химически състав и механични (якостни) характеристики на предлагания материал. 5. Декларация от завода-производител за пълно съответствие по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери и качество на предлаганите валове за малки зъбни колела и фланци за торсионни валове с оригиналните, по съответните каталожни номера от каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44, 45. 6. Образец на сертификат за качество с оригинален подпис и печат на завода производител. 7. Гаранционен срок не по-малък от 18 месеца от влагането им в експлоатация и 24 месеца от датата на доставка.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа
• Дата: 22/10/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30
• Дата: 22/10/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул."Иван Вазов" №3
• Време: 14:00
• Лица: Участниците или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл.38, ал.2 и 3 от НВМОП.
• Дата: 24/10/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 164 от 19.09.2007 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 19/09/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: валове
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: валове за малки зъбни колела за колоосни редуктори на електрически локомотиви серии 44, 45, идентифицирани с кат.№ 68Е16-003 от каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44, 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: валове за малки забни колела - 40 броя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: фланци
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: фланци за торсионни валове за тягови двигатели на електрически локомотиви серии 44, 45, идентифицирани с кат.№ 68Е100-016 от каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44, 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: фланци за торсионни валове - 40 броя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??