"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на ваучери за безплатна храна по месечна заявка, съобразно отработените дни за 6198 човека правоимащ персонал в "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 23 от 25.01.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Катя Петкова
• Телефон: 02 9324741
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на ваучери за безплатна храна по месечна заявка, съобразно отработените дни за 6198 човека правоимащ персонал в "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД при спазване на "Технически изисквания".
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: ПТП София - ул. "Владайска река" № 2, ПТП Пловдив - бул. "Македония" № 2, ПТП Горна Оряховица - ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП Варна - пл. Славейков № 1, ПТП Бургас - бул. "Иван Вазов" № 1, ПТП Мездра - пл. "България" № 7, ППП София - бул. "Мария Луиза" № 102, ППП Пловдив - бул. "Васил Априлов" № 3, ППП Горна Оряховица - ул. "Цар Освободител" № 97, Л. депо София - ул. "Заводска4 № 1, Л. депо Пловдив - ул. "Сергей Румянцев" № 1, Л. депо Горна Оряховица, г. Г. Оряховица, ул. "Съединение" № 46, Л. депо Стара Загора - кв. Индустриален, Л. депо Бургас - г. Вл. Павлов, Л. депо Варна - ул. "Девня" № 1.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Рамково споразумение: с няколко оператора
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 4
• Срок в месеци:
• Максимален брой изпълнители: 10
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Ваучери за безплатна храна по месечна заявка, съобразно отработените дни за 6198 човека правоимащ персонал в "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД при спазване на "Технически изисквания".
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 22000000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Ваучери за безплатна храна по месечна заявка, съобразно отработените дни за 6198 човека правоимащ персонал в "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД при спазване на "Технически изисквания".
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни:
• Дата за начало: 01/04/2008
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - 27500лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за изпълнение - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ТБ "Алианц България АД", клон Мария Луиза IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026 513 BIC BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, не по-малко от 30 дни след доставка.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за Изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Кандидатите да имат валидно Разрешение от Министъра на финансите за извършване на дейност като оператор, съгласно условията и реда на Наредба № 7/09.07.03г. Другите изисквания са подробно описани в заявлението.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при следните показатели: разходи за комисионна на оператора, вкл. разходите за отпечатване на ваучерите - 80%; куриерски разходи за една доставка до поделенията в системата на БДЖ" ЕАД - 10%; брой на обектите, в които могат да се използват ваучерите - 10%;
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 170
• Условия: По банков път или платени в касата и получени в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София.
• Дата: 28/02/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 28/02/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68 ал. 3 и 4 от ЗОП.
• Дата: 04/03/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата № 15/22.01.2008 г.
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 22.01.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от получаване на уведомлението при условията на чл. 120 ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 22/01/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??