"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на защитни маски за еднократна употреба в случаи на пожари, бедствия и аварии за пътуващия персонал в подвижния железопътен състав от системата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

N: 27 / 13.11.2008
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
Електронна поща
Факс: 02 9819347
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
Лице за контакт: инж. Красимира Иванова
Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 9324688
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители
Основна дейност на възложителя
Вид на възложителя
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Доставка на защитни маски за еднократна употреба в случаи на пожари, бедствия и аварии за пътуващия персонал в подвижния железопътен състав от системата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, отговарящи на техническите изисквания на Възложителя, неразделна част от документацията за участие.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG411
Място на изпълнение: гр. София - ППП София, ОП Надежда, бул. "Стефансон" № 5; ПТП София, ул."Владайска река" № 2 и Локомотивино депо София, ул. "Заводска" № 1
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: Доставка на защитни маски за еднократна употреба в случаи на пожари, бедствия и аварии за пътуващия персонал в подвижния железопътен състав от системата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, отговарящи на техническите изисквания на възложителя, неразделна част от документацията за участие.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35110000: Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
Има ли обособени позиции: НЕ
Брой обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество: 903 броя; ППП София, ОП Надежда, бул. "Стефансон" № 5 - 65 броя; ПТП София, ул. "Владайска река" № 2 - 78 броя; Локомотивно депо София, ул. "Заводска" № 1 - 760 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Има ли опции
Прогнозен график - дни
Месеци
Дни
Мин. брой повторения
Макс. брой повторения
Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата
Дни: 20
Начална дата
Месеци
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
Депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на 400.00 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" - АД, клон “Княгиня Мария-Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия и начин на финансиране: По банков път, в лева - 100 % плащане след доставка на стоката в срок не по-кратък от 20 дни след доставка, срещу приемно-предавателен протокол и данъчна фактура
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване за създаване: Да, съгласно чл. 6, ал. 2 от НВМОП.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: ДА
Описание на особени условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелства по чл. 21, ал. 1 от НВМОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: Участник за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър. 3. Други доказателства по преценка на участника.
Минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки на лични предпазни средства обект на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение. 2. Когато кандидатът не е производител задължително да представи оригинален документ (може и нотариално заверено копие), издаден от производителя, че кандидата има право да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2008/2009 г. 3. Предлаганите защитни маски трябва да отговарят на техническите изисквания на възложителя, приложени към документацията за участие. 4. Кандидатът да представи техническо предложение (включващо пълно описание на предлаганата защитна маска, технически параметри, стандарти, инструкция за употреба, начин на съхранение и др.), доказващо съответствието на предлаганото изделие с техническите изисквания на възложителя. 5. Кандидатът да представи документ доказващ, че предлаганата защитна маска за еднократна употреба е одобрена от Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" и от оторизиран медицински орган. 6. Кандидатът да представи за предлаганата защитна маска декларация от производителя или оторизиран негов представител за съответствието на същата с изискванията на "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства". 7. Кандидатът да представи за производителя на предлаганата защитна маска сертификат за качество от нотифицират орган, издаден съгласно процедурата за оценяване на съответствието "Изследване на типа", определени в "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства". 8. Кандидатът да представи документ, указващ срока на съхранение (не по-малък от 7 години от датата на производството, но не по-малък от 6,5 години от датата на доставка) и срока за последващ контрол за годност (не по-малък от 24 месеца). 9. Маркировка и опаковка, на предлаганата защитна маска в съответствие с изискванията на "Наредба за маркировката за съответствие" и съответния стандарт. 10. Кандидатът да представи мостра на предлаганата защитна маска за еднократна употреба. Мострата не подлежи на връщане.
Минимални изисквания
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Има ли запазени поръчки: НЕ
Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Изисква ли се определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
Място
Час
Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:30
Цена: 80
Условия и начин за плащане: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" - АД, клон “Княгиня Мария-Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 ч.
Дата: 15/12/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Час: 16:30
Дата: 15/12/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
Дни: 120
Дата
Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
Място: София, ул. "Иван Вазов" № 3
Час: 14:00
Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Участниците или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП.
Дата: 17/12/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Решение № 127/10.11.2008 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin.@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Подаване на жалби: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 10/11/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??