"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 11 от 13.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Светла Кънчева
• Адрес на възложителя: www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324738
• Държава: Р България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на "Знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана"
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Складова база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе, разстоварна гара Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на "Знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана"
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 78000000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: "Знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана" 1. Знак - стикер - 8 430 броя 2. Знак - табела - 1 805 броя
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за всички лотове - 480,00 лева, със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертите І лот -106,00 лв., от които -72,00 лв. за стикери и 34,00 лв. за табели. ІІ лот - 148,00 лв, от които - 85,00 лв. за стикери и 63,00 лв. за табели ІІІ лот - 84,00 лв., от които 48,00 лв. за стикери и 36,00 лв. за табели IV лот - 69,50 лв., от които 64,00 лв. за стикери и 5,50 лв. за табели V лот - 67,00 лв., от които 39,00 лв. за стикери и 28,00 лв. за табели VI лот - 10,00 лв., от които 2,00 лв. за стикери и 8,00 лв. за табели Гаранция за изпълнение на поръчката- 3% от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД- ОББ клон "Света София" BG36 UBBS 8002 1040 0141 13 BIC UBBSBGSF или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащане след доставка на всяка партида, в срок не по-кратък от 30 дни след подписване на приемопредавателния протокол, по банков път, в лева.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон/ съгласно чл 6, ал.2 от НВМОП/
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП - по приложен образец от Възложителя и други документи подробно описани в образец - оферта към документацията. 3. Знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана задължително трябва да са в съответствие с Наредба № 4 от 02.08.1995 г. на МВР/ ДВ бр. 77 от 01.09.1995 г
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на Кандидата за предходната година. 2. Копие от регистрацията по Булстат и копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС. 3. Други доказателства / по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Образец на сертификат за качество 2. Спесификация на предлаганите знаци и табели
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя и се получава в деловодството от 13:30 до 16:00 часа
• Дата: 10/09/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 10/09/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от НВМОП
• Дата: 18/09/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Поръчката е делима по лотове и видове/ стикери и табели/
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя: www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: Р България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: чл. 120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email: cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: Р България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 08/08/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Забраняващи знаци
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Забраняващи знаци
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 78000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Забраняващи знаци: - стикери - 1946 бр. - табели- 349 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Предупреждаващи знаци
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Предупреждаващи знаци
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 78000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Предупреждаващи знаци: - стикери 2306 бр. - табели- 646 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Задължителни знаци
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Задължителни знаци
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 78000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Задължителни знаци: - стикери 1317 бр. - табели 372 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Указателни знаци
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Указателни знаци
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 78000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Указателни знаци: - стикери 1737 бр. - табели 61 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Указателни знаци за противопожарна охрана и разполагането и
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Указателни знаци за противопожарна охрана и разполагането и
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 78000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Указателни знаци за противопожарна охрана и разполагането и: - стикери 1059 бр. - табели 294 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Знаци предпазни за електрически уреди
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Знаци предпазни за електрически уреди
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 78000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Знаци предпазни за електрически уреди: - стикери 65 бр. - табели 83 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??