"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за изграждане на вътрешна газоразпределителна инсталация и изграждане на газокерамично отопление на цех за ремонт на електровози.

Обявление за малка обществена поръчка
Строителство
№ 9 от 18.10.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Поддържане и ремонт на железен път и сгради"
• Email:
• Факс: 02/9805972
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Красимир Игнатов; инж. Анюта Томанова
• Телефон: 02/9324653; 02/9324681
• Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Изграждане на вътрешна газоразпределителна инсталация и изграждане на газокерамично отопление на цех за ремонт на електровози - район Русе към Локомотивно депо Горна Оряховица
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: гр. Русе
• Тип строителство: Изграждане
• Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: Поръчката ще се изпълнява по одобрен от община Русе проект в два етапа:
• изграждане на площадков разпределителен газопровод в локомотивно депо, който ще служи за захранване с природен газ на следните подобекти: дизелов цех 1, дизелов цех 2, цех за ремонт на електровози и гаражи. Категорията на строежа е втора. Строителството ще се изпълнява при условията на експлоатация на локомотивното депо.
• изграждане на вътрешна инсталация с газокерамични отоплителни тела в цех за ремонт на електровози. Категорията на строежа е втора. Цехът е с размери 108 х 24 м и представлява сглобяема стоманобетонова конструкция. Строителството ще се изпълнява при условията на експлоатация на цеха.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 45000000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Подробните видове строително-монтажни работи и техните количества са посочени в документацията за участие.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 80
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие 1000 /хиляда/ лева; гаранция за добро изпълнение - 5% върху стойността на договора без ДДС. При избрана форма на гаранция - парична сума, същата се превежда по набирателната сметка на Локомотивно депо Горна Оряховица - BG 74 UBBS 8002 1002 523220, BIC: UBBSBGSF в "ОББ" АД, клон Горна Оряховица.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Финансирането на обекта е от собствени средства на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД. Плащането ще се извършва съгласно клаузите на проекта на договор. Допуска се авансово плащане в размер до 30% от договорената стойност.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
Изисквания: От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник:
• за когото са налице обстоятелствата на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
• който не е изпълнил условията на чл.21, ал.1 и ал.2 от НВМОП;
• който е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на обявените условия и изисквания в документацията за участие;
• който е в съдружие с друг участник.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
• копие от застраховка за професионална отговорност, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /обн. ДВ. Бр. 17/ 02.03.2004 г./.
• справка за общия оборот и оборота от строителство на обекти, подобни на обществената поръчка през последните 3/три/ години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
• списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 /пет/ години.
• препоръки за добро изпълнение на най-важните строителни обекти, дадени от възложителите им.
• списък на ръководния инженерно-технически и на изпълнителския персонал, който ще отговаря за изпълнението на строителството с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната му квалификация.
• списък на оптимално подбрана механизация, необходима за изпълнение на поръчката.
• заверено от участника копие на разрешение за изпълняване на съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
Не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 150
• Условия: Документацията се плаща в брой в в касата на Локомотивно депо Горна Оряховица, ул. Съединение №46 или по банков път по сметка на Локомотивно депо Горна Оряховица - BG 74 UBBS 8002 1002 523220, BIC: UBBSBGSF в "ОББ" АД, клон Горна Оряховица. Документацията за участие в процедурата се предоставя на участниците в отдел "Енергиен" на Локомотивно депо Горна Оряховица.
• Дата: 21/11/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00 ч.
• Дата: 21/11/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 90
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: Локомотивно депо Горна Оряховица, ул. Съединение №46, гр. Горна Оряховица
• Време: 11:00 ч.
• Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители
• Дата: 22/11/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02/9807315
• Адрес: бул. Витоша №18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02/9884070
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Съгласно чл.120 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията, дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02/9807315
• Адрес: бул. Витоша №18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02/9884070
• Държава: Република България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 17/10/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
• Официално наименование: "БДЖ"ЕАД - Локомотивно депо Горна Оряховица - район Русе
• Пощенски код: 7000
• Факс: 082 842205
• Адрес: бул."Тутракан’ 2
• Град: Русе
• Лице за контакти: инж.Георги Гиргинчев; инж.Живко Чапъров
• Телефон: 082/842205; 0885 291030
• Държава: Република България
II) Адрес за документация
• Официално наименование: "БДЖ"ЕАД - Локомотивно депо Горна Оряховицa
• Пощенски код: 5100
• Факс: 0618 64781
• Адрес: ул.Съединение 46
• Град: Горна Оряховица
• Лице за контакти: инж. Мария Недева
• Телефон: 0885 451044
• Държава: Република България
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "БДЖ"ЕАД - Локомотивно депо Горна Оряховицa
• Пощенски код: 5100
• Факс: 0618 64781
• Адрес: ул.Съединение 46
• Град: Горна Оряховица
• Лице за контакти: инж. Мария Недева
• Телефон: 0885 451044
• Държава: Република България
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??