"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за извършване на услуга "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на пътнически и спални вагони, електромотрисни влакове /ЕМВ/, дизелмотрисни влакове /ДМВ/, сгради и открити площи на обект

Услуги
Номер 8 от 22.07.2009

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
Електронна поща
Факс: 02 9819347
Адрес: ул. Иван Вазов № 3
Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Лице за контакти: Мария Рибарова
Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 9324688; 02 9863561
Адрес на профила на купувача
Държава: България
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Основна/и дейност/и: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Извършване на услуга - Дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на пътнически и спални вагони, електромотрисни влакове /ЕМВ/, дизелмотрисни влакове /ДМВ/, сгради и открити площи на обектите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и дружествата, на които е едноличен собственик на капитала: "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ – Товарни превози" ЕООД и "БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/" ЕООД ("БДЖ – ТПС /Локомотиви/" ЕООД)
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG
Място на изпълнение: Обекти в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ – Товарни превози" ЕООД и "БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/" ЕООД в цялата страна.
Тип доставки
Тип строителство
Категория услуга: 27
Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Описание: Извършване на услуга - Дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на пътнически и спални вагони, електромотрисни влакове /ЕМВ/, дизелмотрисни влакове /ДМВ/, сгради и открити площи - подробно описани в спецификация, уточняваща местонахождението на обектите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и дружествата, на които е едноличен собственик на капитала: "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ – Товарни превози" ЕООД и "БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/" ЕООД ("БДЖ – ТПС /Локомотиви/" ЕООД)/ - Спецификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 90921000: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Обособени позиции: НЕ
Подаване на оферти
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество или обем: Съгласно спецификация, уточняваща: видовете ДДД дейности, местонахождението на обекти /закрити и открити площи, пътнически вагони, ЕМВ и ДМВ/, ползвани от поделенията на всяко от четирите дружества. Спецификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие: в размер - 1200.00 лева, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция по приложените в документацията за провеждане на процедурата образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД, клон Мария Луиза, IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513, BIC: BIC BUINBGSF или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия: Плащането на месечната дължима сума се извършва до ..........число на месеца, следващ извършването на услугата /не по-малко от 20 календарни дни/, като плащането се извършва по банков път, в BGN, с платежно нареждане, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на документите посочени в чл.6 от проекто-договора от документацията за провеждане на процедурата.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Декларации по чл. 47 ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и документите и обстоятелствата, подробно описани в образец-заявление и образец-оферта към документацията за провеждане на процедурата. Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата: - по чл. 69, ал. 1 от ЗОП - по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП и - при липса на документите - посочващи правото на Кандидата да изпълнява дейности, посочени в предмета на обществената поръчка. Изискуемите документи, които следва да се представят, са подробно описани в документацията за провеждане на процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: Съгласно чл. 50 от ЗОП Изискуеми документи - подробно описани в образеца на оферта от документацията за провеждане на процедурата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: Кандидатът за изпълнител следва да докаже, в съответствие с разпоредбите на чл.51от ЗОП, че отговаря на изискванията на Наредба № 3/24.01.2005г. на МЗ за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, и има техническа възможност да изпълни обществената поръчка в посочения обем, като представи следните документи: 1.Списък на основните договори за извършване на услуги, с предмет на дейност съответстващ на предмета на тази обществена поръчка, изпълнени от Кандидата през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение, от част от посочените възложители – min. 3 препоръки. 2. Валиден документ/документи/ за правоспособност, посочващ правото на Кандидата, да изпълнява дейности, посочени в предмета на обществената поръчка на територията на страната. 3. Доказателство /документ/, че Кандидата има въведена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001: 2000 и БДС EN ISO 14001: 2005 с дата преди обявяване на процедурата. 4. Декларация от Кандидата за правоспособен личен състав, минимално необходими за изпълнение на услугата в посочените от Възложителя обекти, с приложени заверени копия на документите за правоспособност на посочения персонал. 5. Декларация от Кандидата, за техническото оборудване и помещения, с които разполага, необходими за извършване на услугата. 6. Декларация/и от Кандидата за спазване на изискванията на Възложителя, посочени в т. 3.1. и т. 3.2. от "Техническите изисквания " от документацията за провеждане на процедурата. 7. Декларация от Кандидата, че препаратите за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, които използва, отговарят на европейските норми и са разрешени за ползване в страната, като посочи вида на препаратите, производител и документ, разрешаващ използването на въпросните препарати в страната. 8. Декларация от Кандидата, че към датата на подаване на заявлението не се намира в процедура за отнемане на разрешителното за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 9. Други документи за доказване на техническата възможност за изпълнение на услугата /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА
Нормативни разпоредби: Закона за здравето; Наредба № 3 от 24.01.2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация; Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати; Закон за безопасни и здравословни условия на труд
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:30
Цена: 30
Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя- "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, клон Мария Луиза, IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513, BIC: BIC BUINBGSF и се получава срещу представен платежен документ, в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13:30 до 16:30
Дата: 16/08/2009
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:30
Дата: 26/08/2009
ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, София, ул. Иван Вазов № 3, зала партер
Час: 14:00
Лица: Участниците в процедурта или техни упълномощени /с нотариално заверено пълномощно/ представители, при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 5 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, както и лицата, посочени в чл. 68, ал.4 от ЗОП
Дата: 27/08/2009
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Процедурата е обявена с Решение № ........./.......................2009 год. от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД Процедурата се открива от името на четирима възложители: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и дружествата, на които е едноличен собственик на капитала - ("БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ – Товарни превози" ЕООД и, "БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/" ЕООД), първият в качеството на Възложител по чл.7 т. 5, във връзка с чл.7в от ЗОП, а останалите три дружества в качеството на Възложители по чл.7 т. 6, във връзка с чл.7в от ЗОП, като с общо Решение № 2/20.07.2009 г. на четирите дружества, за провеждане на процедурата е определено "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin.@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: ул."Витоша" №18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin.@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: ул."Витоша" №18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20/07/2009
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Деловодство
Електронна поща
Факс
Адрес: ул. Иван Вазов № 3, партер
Град: София
Лице за контакти: Деловодители
Интернет адрес
Телефон: 02 9324139
Държава: България
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Деловодство
Електронна поща
Факс
Адрес: ул. Иван Вазов № 3, партер
Град: София
Лице за контакти: Деловодители
Интернет адрес
Телефон: 02 9324139
Държава: България
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??