"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за извършване на услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 15 от 07.12.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688; 02 9863561
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в страната, съгласно Спесификация на обектите от документацията за провеждане на процедурата
• Категория услуга: 27
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 93100000
• 93150000
• 93110000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие: Общо в размер - 2960.00 лева, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. /Гаранциите за участие за всяка обособена позициия по делимост на поръчката са посочени в спесификация - приложение към документацията за провеждане на процедурата. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция по приложените в документацията за провеждане на процедурата образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД, клон Мария Луиза, IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513, BIC: BIC BUINBGSF или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането на месечната дължима сума се извършва до .......... число на месеца, следващ извършването на услугата /не по-малко от 20 календарни дни/, като плащането се извършва по банков път, в BGN, с платежно нареждане, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на документите посочени в т.3.7 от проекто- договора от документацията за провеждане на процедурата.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата: - по чл. 69, ал. 1 от ЗОП; - по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП и при липса на документите - посочващи правото на Кандидата да изпълнява дейности, посочени в предмета на обществената поръчка /Санитарно разрешение от ХЕИ (РИОКОЗ) за упражняване на дейността и вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ /по условията на Наредба №9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ/; Изискуемите документи, които следва да се представят, са подробно описани в документацията за провеждане на процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Съгласно чл. 50 от ЗОП 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Информация за оборота на услугите, предмет на поръчката,за последните три години. 3. Копие от ИН по ДДС и ЕИН (БУЛСТАТ) на фирмата. 4. Други доказателства /по преценка на кандидата/ Копията на документите се представят заверени от Кандидата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника /по чл. 51 от ЗОП/: Кандидатът за изпълнител следва да докаже, че отговаря на изискванията на Наредба № 37/1995 г. на МЗ за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални, да опише и посочи местонахождението на обекта/обектите, в които ще извършва дейността по изпиране, гладене и дезинфекциране на прането и да представи: 1. Списък на основните договори за услуги, съответстващи на предмета на обществената поръчка, изпълнявани от Кандидата през последните три години, включително обем, дати и възложители, придружен от препоръки за добро изпълнение, от част от посочените възложители. 2. Валиден документ, посочващ правото на Кандидата да изпълнява дейности, посочени в предмета на обществената поръчка /Санитарно разрешение от ХЕИ (РИОКОЗ) за упражняване на дейността и доказателство, че е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ /по условията на Наредба № 9 от 21.03.2005 год. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ/; 3. Документ, доказващ, че обекта/обектите/, които кандидата е посочил като обекти в които ще извършва дейността по изпиране, гладене и дезинфекциране на прането, отговарят на изискванията на Наредба № 37 от 16.10.1995г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. 4. Документ /доказателство/ за минимален капацитет на перилното стопанство 100 кг.на цикъл. 5. Документ /доказателство/за възможност за обшиване на разнищени краища на одеала и шевове на спално бельо и дарашки услуги за възглавниците, когато в процеса на изпиране същите бъдат увредени. 6. Декларация от Кандидата, за техническото оборудване, с което разполага, необходимо за извършване на услугата 7. Декларация от Кандидата, че препаратите за изпиране и дезинфекция, които използа, отговарят на европейските норми и са разрешени за ползване в страната, като посочи вида на препаратите, производител и документ, разрешаващ използването на въпросните препарати в страната. 8. Декларация от Кандидата, че към датата на подаване на заявлението не се намира в процедура за отнемане на разрешителното. 9. Декларация от Кандидата, че при авария или каквато и да е друга причина за временно спиране на основното съоръжение за изпиране на прането, предмет на тази обществена поръчка, уточнените графици ще продължат да се спазват като: а/ Кандидатът има друга дублираща база, отговаряща на посочените в процедурата изисквания б/ Кандидатът има възможност временно /до отстраняване на аварията/ да организира изпирането по договорените условия. 10. Други документи за доказване на техническата възможност за изпълнение на услугата /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Да
• Нормативни разпоредби: Закона за здравето; Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални; Наредба № 9 от 21.03.2005 год. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ/;
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя- "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава срещу представен платежен документ, в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13:30 до 16:30
• Дата: 10/01/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 10/01/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: В сградата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, на адрес: София, ул. "Иван Вазов" № 3,зала партер
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП
• Дата: 14/01/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 226/04.12.2007 год.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 04/12/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Деловодство
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3, партер
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 1. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Резервни стаи и общежитие при Локомотивно депо София
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Резервни стаи и общежитие при Локомотивно депо София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: посочени в спесификацията към документацията за провеждане на процедурата
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 2. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна база Добринище
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна база Добринище на ПТП София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: посочени в спесификацията към документацията за провеждане на процедурата
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 3. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ОЗ "Спални и специални вагони" при ППП София
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ОЗ "Спални и специални вагони" Почивна база Варна на ПТП София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: посочени в спесификацията към документацията за провеждане на процедурата
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 4. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП Мездра включително Превозна служба Червен Бряг
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП Мездра включително Превозна служба Червен Бряг при ППП София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: съгласно спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 5. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП - район София - резервни стаи при ППП София
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП - район София - резервни стаи при ППП София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 6. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП - Кюстендил
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП - Кюстендил при ППП София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 7. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ПВЦ - хижа "Родина" /Витоша
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ПВЦ - хижа "Родина" при ППП София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 8. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Район към Локомотивно депо Пловдив в гр. Банско
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Район Банско към Локомотивно депо Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 9. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Локомотивно депо Пловдив
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Локомотивно депо Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 10. услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Район към Локомотивно депо Пловдив в гр. Карлово
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Район Карлово към Локомотивно депо Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 11. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Ж.П. Общежитие Пловдив
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Ж.П. Общежитие Пловдив към ПТП Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 12. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ПВЦ Родопи на ПТП Пловдив
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ПВЦ Родопи на ПТП Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 13. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ЛПВЦ "Хисар" на ПТП Пловдив
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ЛПВЦ "Хисар" на ПТП Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 14. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Вагоноремонтен цех Пловдив при ПТП Пловдив
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Вагоноремонтен цех Пловдив при ПТП Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 15. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна база Варна на ПТП София
• Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна база Варна на ПТП София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 16. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Ж.П.Общежитие Бургас
• Номер: 16
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Ж.П.Общежитие Бургас при ПТП Бургас - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 17. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ПВЦ Приморско
• Номер: 17
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за ПВЦ Приморско на ПТП Бургас - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: по спесификация
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 18. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна станция Росенец
• Номер: 18
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна станция Росенец на ПТП Бургас - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: по спесификация
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 19. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна база Фичоза и Балчик
• Номер: 19
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна база Фичоза и Балчик на ПТП Варна - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: по спесификация
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 20. Услуга "Изпиране на Завеси, пердета, пътеки и др." за Административни и производствени сгради на на ПТП Варна
• Номер: 20
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на Завеси, пердета, пътеки и др." за Административни и производствени сгради на на ПТП Варна - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: по спесификация
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 21. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП Карнобат
• Номер: 21
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП Карнобат при ППП Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: по спесификация
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 22. Услуга " "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП Сливен
• Номер: 22
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП Сливен при ППП Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: по спесификация
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 23. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП Бургас
• Номер: 23
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за РЦПП Бургас при ППП Пловдив - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: по спесификация
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 24. Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна база Ахтопол
• Номер: 24
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Услуга "Изпиране на спално бельо, одеала пътеки и др." за Почивна база Ахтопол при ППП София - подробно описани в спесификация, уточняваща: видовете изделия за пране, местонахождението, прогнозни количества. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 93100000
• 93110000
• 93150000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: по спесификация
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??