"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за oбслужване от Служба по трудова медицина наперсонала на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, "БДЖ" Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ" Товарни превози" ЕООД, "БДЖ" Тягов подвижен състав /Локомотиви/" ЕООД

Услуги
Номер 11 от 01.09.2009

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
Електронна поща
Факс: 02 9819347
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
Лице за контакти: инж. Милена Милушева
Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя
Телефон: 02 9324741
Адрес на профила на купувача
Държава: България
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Основна/и дейност/и: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Обслужване от Служба по трудова медицина на персонала на “БДЖ" ЕАД, “БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, “БДЖ – Товарни превози" ЕООД, “БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/" ЕООД.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG
Място на изпълнение: На територията на РБългария
Тип доставки
Тип строителство
Категория услуга: 25
Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Описание: Обслужване от Служба по трудова медицина на персонала на “БДЖ" ЕАД, “БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, “БДЖ – Товарни превози" ЕООД, “БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/" ЕООД.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 85000000: Услуги на здравеопазването и социалните дейности
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Обособени позиции: ДА
Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество или обем: Обслужване от Служба по трудова медицина на персонала на “БДЖ" ЕАД, “БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, “БДЖ – Товарни превози" ЕООД, “БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/" ЕООД.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие - 1 991,10 лв., в т.ч. за поз.1 - 858,22 лв., за поз.2 - 594,46 лв., за поз.3 - 538,42 лв. със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на “БДЖ" - ЕАД – ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД, клон “Мария Луиза", IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026513 BIC BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия: По банков път, не по-малко от 30 дни, след извършване на конкретна услуга.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и / или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: НЕ
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА
Нормативни разпоредби: Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
Показател: цена (тежест : 90%)
Показател: условия на плащане (тежест : 10%)
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:00
Цена: 30
Условия: По банков път или платени в касата и получени в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София
Дата: 24/09/2009
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:00
Дата: 04/10/2009
ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София
Час: 10:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.
Дата: 06/10/2009
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Решение № 39/28.08.2009 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@abv.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 988122
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: 10 дни от получаване на уведомлението
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@abv.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 988122
Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 28/08/2009
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Район София
Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: - включва поделения: “БДЖ" ЕАД ЦУ, ЦПО, ППД, Печатни издания, “БДЖ – Товарни превози" ЕООД ЦУ, “БДЖ – Пътнически превози" ЕООД ЦУ, “БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)" ЕООД ЦУ, ПТП София, ПТП Мездра, БДЖ СПЕД, ППП София, МПБ Рила, Локомотивно депо София;
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 85000000: Услуги на здравеопазването и социалните дейности
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 13 броя поделения
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Район Пловдив
Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: - включва поделения: ПТП Пловдив, ПТП Бургас, ППП Пловдив, Локомотивно депо Пловдив, Локомотивно депо Бургас, Локомотивно депо Стара Загора;
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 85000000: Услуги на здравеопазването и социалните дейности
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Количество или обем: 6 броя поделения
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Район Горна Оряховица
Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: - включва поделения: ПТП Горна Оряховица, ПТП Варна, ППП Горна Оряховица, Локомотивно депо Горна Оряховица, Локомотивно депо Варна.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 85000000: Услуги на здравеопазването и социалните дейности
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Количество или обем: 5 броя поделения
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Държавен вестник на Република България
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??