"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за осъществяване на денонощна и нощна физическа, въоръжена с бойно оръжие охрана на обекти и имущество

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 25 от 08.04.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Татяна Христова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324453
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Осъществяване на денонощна и нощна физическа, въоръжена с бойно оръжие охрана на обекти и имущество на “БДЖ" ЕAД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Съгласно приложение към документацията
• Категория услуга: 23
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Рамково споразумение: с един изпълнител
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 4
• Честота и стойност: Ежегодно
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Осъществяване на денонощна и нощна физическа, въоръжена с бойно оръжие охрана на обекти и имущество на “БДЖ" ЕAД
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 74613000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Обектите са подробно описани в Приложение 1 от документацията за обществената поръчка.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за поръчката - 1300 лева, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение (в размер на 3 % от стойността на договора), да бъдат представени в една от следните форми: Банкова гаранция при условията на приложения образец.Депозит, внесен в полза на “БДЖ" ЕАД: ТБ "Алианц България" - АД, гр. София, клон “Мария-Луиза", IBAN BG02 BUIN 7604 1010 0265 13, BIC BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път - минимум 30 дни след извършване на услугата
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Кандидатите ще бъдат отстранени от участие в процедурата при наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуемите документи по чл. 47, ал.1 от ЗОП са подробно описани в образеца на заявление към документацията. Лицензи и разрешителни за упражняване на охранителна дейност
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образеца на заявление към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Лицензи и разрешителни за упражняване на охранителна дейност с бойно оръжие. Документи, че служителите на кандидата имат право да носят бойно оръжие
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в документацията, в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 120
• Условия: По банков път или платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Ив. Вазов" № 3, гр. София
• Дата: 08/05/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 08/05/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, ул. "Ив. Вазов" № 3, гр. София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на Комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП
• Дата: 13/05/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 47/01.04.2008 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението /чл.120, ал.2 от ЗОП/
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 01/04/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??