"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за преокомплектоване на 68 броя колооси за пътнически вагони

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 37 от 04.06.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Стоянка Тодорова
• Телефон: (02) 932 46 87
• Адрес на профила на купувача:www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Преокомплектоване на 68 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "Български държавни железници" - ЕАД с нови колела /собственост на Изпълнителя/ и годна ос втора употреба/ собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на Изпълнителя
• Категория услуга: 18
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Преокомплектоване на 68 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела /собственост на Изпълнителя/ и годна ос втора употреба/ собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 50222000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Преокомплектоване на 68 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела/ собственост на Изпълнителя/ и годна ос втора употреба/ собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 90
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за двете позиции: 1988.00 лв., за колооси с колела ф920мм - 1740.00 лв., за колооси с колела ф 1000 - 248.00 лв. Гаранция за добро изпълнение 2 % от стойността на договора. Двете във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ - клон "Св.софия", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането се извършва най-малко до 20 дни след получаване на готовите колооси от Възложителя и представяне на фактура, и приемо предавателен протокол за извършеното преокомплектоване
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 5, ал. 7 от ЗОП - по приложен от възложителя образец и други документи, подробно описани в образец - Заявление към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет; 2. Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Списък на основните договори за извършвана подобна услуга през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите; 2. Документ доказващ, че кандидатът е сертифициран по ISO 9001: 2000; 3. Списък на персонала, квалификация; 4. Референции за извършваната услуга на: 4.1. Националният превозвач на държавата, в която се намира фирмата, извършваща тази услуга; 4.2. "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД или друга жп администрация; 5. Технология на преокомплектоване /вкл. чертежи на оси и колооси/, съобразена с Общи технически условия на Възложителя; 6. Инструкции за УЗД и МПД , които да отговарят на Общи технически условия на Възложителя
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 60
• Условия: По банков път или плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 09.07.2007 г.
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00 г.
• Дата: 09.07.2007 г.
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: гр.София, ул."Иван Вазов" № 3
• Време: 11:00 ч.
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 88, ал. 2 от ЗОП
• Дата: 10.07.2007 г.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:сpcadmin@cpc.bg
• Факс: (02) 980 73 15
• Адрес: бул. "Витоша" 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: (02) 935 61 13
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 01.06.2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Преокомплектоване на колооси за пътнически вагони с колела ф 920 мм
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Преокомплектоване на 68 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела ф 920 мм /собственост на Изпълнителя/ и годна ос втора употреба/ собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Преокомплектоване на 68 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела ф 920 мм /собственост на Изпълнителя/ и годна ос втора употреба/ собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Преокомплектоване на колооси за пътнически вагони с колеле ф 1000 мм
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Преокомплектоване на 8 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела ф 1000 мм /собственост на Изпълнителя/ и годна ос втора употреба/ собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Преокомплектоване на 8 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела ф 1000 мм /собственост на Изпълнителя/ и годна ос втора употреба/ собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??