"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на Поделения за пътнически превози в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица към ЦП "Пътнически превози" при "ХОЛДИНГ БД

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 13 от 19.10.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: ЦП "Пътнически превози" и отдел "ДПДИ"
• Адрес: ул."Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Даниел Неделков; инж. Ст. Тодорова
• Телефон: 02 9324338;02 9324687
• Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на Поделения за пътнически превози в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица към ЦП "Пътнически превози" при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: ППП София, ППП Горна Оряховица и ППП Пловдив
• Категория услуга: 02
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Рамково споразумение: с няколко оператора
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци: 48
• Максимален брой изпълнители: 30
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на Поделенията за пътнически превози в градовете, София, Пловдив и Горна Оряховица към ЦП "Пътнически превози" при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 60100000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на Поделенията за пътнически превози в градовете, София, Пловдив и Горна Оряховица към ЦП" Пътнически превози" при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за всички позиции в размер на 8000 лв.: за ППП София - 5800 лв., за ППП Пловдив - 1700 лв. и за ППП Г. Оряховица - 500 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок на подаване на офертата в деловодството на Възложителя, във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF. Гаранция за добро изпълнение 2% от стойността на всеки конкретен договор.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащане по банков път, най- малко 20 дни след извършване на превоза и представяне на фактура
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1.Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения 2.Декларации по чл.47, ал.1,ал.5, ал7 от ЗОП- по приложен образец от възложителя и други документи, подробно описани в образец-Заявление към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1.Копие от годишния финансов отчет 2.Копие от данъчната регистрация и БУЛСТАТ на фирмата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1.Списък на основните договори за извършваната услуга през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите 2.Да представят референции от организация /предприятие/, че е извършвана същата услуга. 3.Да представят документи, че отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и съпътстващите ги нормативни документи 4.Списък на автобусния парк - брой места, марка и година на производство
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• да
• предварително обявление в ОВ № 2007-045491 от 22/02/2007
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: По банков път или плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 22/11/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 22/11/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул."Иван Вазов" № 3, гр.София
• Време: 13:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.88, ал.2 от ЗОП
• Дата: 28/11/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Поръчката е делима на лотове- съответното Поделение за пътнически превози, а също така и на пунктовете определени в границите на едно ППП
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 16.10.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email: pcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" 18
• Град: София
• Адрес на възложителя: www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 16/10/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на Поделение за пътнически превози София
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 60100000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на Поделение за пътнически превози София
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на поделение за пътнически превози Горна Оряховица
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 60100000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на поделение за пътнически превози Горна Оряховица
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на Поделение за пътнически превози Пловдив
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 60100000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Превоз на пътници при прекъснато влаково движение на територията на Поделение за пътнически превози Пловдив
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??