"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за рамково споразумение за доставка на необработени бандажи за локомотиви и електрически мотрисни влакове"

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 11 от 19.07.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Отдел"Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Красимира Иванова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9863561; 02 9324688
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Рамково споразумение за доставка на необработени бандажи за локомотиви и Електрически мотрисни влакове, съгласно Технически условия за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тягов подвижен състав (ТПС) на БДЖ, в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2 - ПЛС 810-1/07 - Приложение № 1, неразделна част от документацията.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: "Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе - гара Русе разпределителна
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители: 3
• Рамково споразумение: с няколко оператора
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 4
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Рамково споразумение за доставка на необработени бандажи за локомотиви и Електрически мотрисни влакове, съгласно Технически условия за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тягов подвижен състав (ТПС) на БДЖ, в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2 - ПЛС 810-1/07 - Приложение № 1, неразделна част от документацията.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35231000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: необходими количества за 4 годишен период: 1. o905 х o740 х 128 мм - 120 броя; 2. o1005 х o840 х 143 мм - 240 броя; 3. o1055 х o890 х 138 мм - 768 броя; 4. o1055 х o890 х 143 мм - 560 броя; 5. o1105 х o940 х 143 мм - 768 броя; 6. o1255 х o1090 х 143 мм - 3440 броя
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 30 000 лв. за всички позиции; I позиция - 400 лв.; II позиция - 900 лв.; III позиция - 3000 лв.; IV позиция - 2300 лв., V - 3400 лв.; VI - 20000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на възложителя. При подписването на всеки конкретен договор за обществена поръчка, сключен във връзка с Рамковото споразумение, изпълнителят ще представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора при условия определени в документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена поръчка. Гаранциите може да са във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в "ОББ" - клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането по конкретните договори ще се извършва по банков път в лева: - 30 % аванс от стойността на всяка партида до 30 дни след сключването на договора, останалите 70 % от всяка партида минимум до 20 дни след доставка на стоката в склада на възложителя или - 100 % плащане след доставка на всяка партида в склада на възложителя в срок до 20 дни след представяне на приемопредавателен протокол. Начина на плащане ще бъде определен в условията на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец - заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на необработени бандажи през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато кандидата не е производител, да представи оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2007 - 2011 год. 3. Технически условия и чертежи на предлаганите бандажи, разработени от завода производител, съгласно – “Технически условия за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тяговия подвижен състав (ТПС) на БДЖ, в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2" - ПЛС 810-1/07, изготвени и предоставени от Възложителя - Приложение № 1 към документацията. 3. 1. Техническите условия и чертежи да са в два екземпляра и да бъдат заверени от завода-производител за валидност през 2007 - 2011 год. на всяка страница с оригинален подпис и печат. 4. Образец на сертификата за качество, издаден от производителя. 4. 1. Сертификатът за качество, издаван от производителя задължително трябва да съдържа всички данни съгласно изискванията на “Технически условия за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тяговия подвижен състав (ТПС) на БДЖ, в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2"- ПЛС 810-1/07, изготвени и предоставени от Възложителя - Приложение № 1 към документация. 5. Оригинален документ, издаден от завода производител за предлагания от него гарантиран минимален пробег при съществуващите условията за експлоатация на ТПС на “БДЖ" - ЕАД /не по-малък от 120000 км/.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• да
• предварително обявление в ОВ № 2007-045480 от 22/02/2007
• № на обявлението в ОВ 2007-083467 от 06/04/2007
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в "ОББ" - клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството от 13:30 до 16:30, цената е без ДДС.
• Дата: 15/08/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 15/08/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 16/08/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 121/13.07.2007 год. за откриване на процедурата
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 16.07.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 16/07/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: необработени бандажи
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: необработени бандажи с размер o905 х o740 х 128 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 120 броя - общо количество за 4 годишния период на рамковото споразумение
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: необработени бандажи
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: необработени бандажи с размер o1005 х o840 х 143 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 240 броя - общо количество за 4 годишния период на рамковото споразумение
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: необработени бандажи
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: необработени бандажи с размер o1055 х o890 х 138 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 768 броя - общо количество за 4 годишния период на рамковото споразумение
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: необработени бандажи
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: необработени бандажи с размер o1055 х o890 х 143 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 560 броя - общо количество за 4 годишния период на рамковото споразумение
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: необработени бандажи
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: необработени бандажи с размер o1105 х o940 х 143 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 768 броя - общо количество за 4 годишния период на рамковото споразумение
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: необработени бандажи
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: необработени бандажи с размер o1255 х o1090 х 143 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 3440 броя - общо количество за 4 годишния срок на рамковото споразумение
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??