"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за Рамково споразумение за превод на нормативни документи на Европейски съюз, UIC, CIT и други международни организации от английски, немски, френски и други европейски езици

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 5 от 11.12.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Георги Ненов
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324138
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Рамково споразумение за превод на нормативни документи на Европейски съюз, UIC, CIT и други международни организации от английски, немски, френски и други европейски езици за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: София - столица (BG211)
• Място на изпълнение: София
• Категория услуга: 27
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители: 3
• Рамково споразумение: 1
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 1
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Рамково споразумение за превод на нормативни документи на Европейски съюз, UIC, CIT и други международни организации от английски, немски, френски и други европейски езици за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 74000000
• 74800000
• 74830000
• 74831000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: количество извършени преводи за 1 година: 11000-14000 страници
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 900,00 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. При подписването на всеки конкретен договор за общесвена поръчка, сключен във връзка с Рамковото споразумение, изпълнителят ще представя гаранция за добро изпълнение на поръчката в размер на 3 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора при условия, определни в документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена поръчка. Двете гаранции следва да бъдат представени в една от следните форми: - банкова гаранция по приложения към документацията образец; - паричен депозит внесен по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД, гр. София, клон “Мария Луиза", IBAN BG02 ВUIN 7604 1010 026 513, BIC - ВUINBBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път - минимум 20 дни след предаване на готовия материал
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП, подробно описани в образец - заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образец на заявление към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образец на заявление към документацията.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Да
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банков път по сметка на Възложителя в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД, гр. София, клон “Мария Луиза", IBAN BG02 ВUIN 7604 1010 026 513, BIC - ВUINBBGSF и се получава в Деловодството.
• Дата: 14/01/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 14/01/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, гр. София, ул. Иван Вазов № 3
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП
• Дата: 17/01/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 228 от 06.12.2007 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 /десет/ дни от датата на уведомлението, съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 06/12/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??