"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за Сключване на рамково споразумение за доставка на резервни части за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45, идентифицирани с каталожни и чертожни номера по каталога на производителя на ел

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 47 от 11.03.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул."Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Красимира Иванова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688; 02 9863561
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Сключване на рамково споразумение за доставка на резервни части за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45, идентифицирани с каталожни и чертожни номера по каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43, 44, 45, “Шкода" - Пилзен, съгласно спецификация приложение № 1 към документацията за участие.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе, гара Русе разпределителна.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители: 3
• Рамково споразумение: с няколко оператора
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 4
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Сключване на рамково споразумение за доставка на резервни части за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45, идентифицирани с каталожни и чертожни номера по каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43, 44, 45, “Шкода"-Пилзен, съгласно спецификация приложение № 1 към документацията за участие.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35231000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: 65 позиции резервни части за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45 със съответните количества за 4 годишния период на рамково споразумение и необходимите количества за първата година, съгласно спецификация приложение № 1 към документацията за участие.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 60
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер: за всички позиции - 8000 лв., за всяка отделна позиция съгласно приложение 2 към документацията за участие, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД, клон “Мария Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, в лева - 100 % плащане след доставка на стоката, в срок не по-кратък от 20 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1.Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от завода-производител, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2008/2012 год. 3. Всеки кандидат, който предлага оригинални резервни части, по каталожни и чертожни номера от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 43, 44 и 45,“Шкода"-Пилзен, да представи спесификация на предлаганите резервни части, заверена за производство и доставка през 2008/2012 г. с оригинален подпис и печат на завода производител. 4. Всеки Кандидат, който предлага резервни части, съответстващи по технически характеристики, материал, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналните(от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 43, 44 и 45) със заявлението си да представи: 4.1. спецификация на предлаганите резервни части с приложени към нея: чертежи(схеми) с отбелязани основни технически параметри, габаритни и присъединителни размери на предлаганите резервни части, собствена разработка на завода-производител заверени от него за производство и доставка през 2008/2012 год. с оригинален подпис и печат; 4.2. декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, материал, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него резервни части с тези, от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 43, 44 и 45; 4.3. референция за успешно влагане на предлаганите от кандидата резервни части в ТПС от БДЖ или друга ЖП Администрация. 5. Образец на сертификат за качество за предлаганите резервни части, издаван от производителя. 6. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, за продукцията, с която участва кандидата. 7. Гаранционен срок не по-кратък от 12 месеца от влагане в експлоатация и не по-кратък от 18 месеца от датата на доставка.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията се заплаща в касата на възложителя или по банкова сметка на възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц Б-я"АД, клон “М. Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа.
• Дата: 10/04/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 10/04/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4.
• Дата: 14/04/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 33/04.03.2008 год. за откриване на процедурата
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 04.03.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/03/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 1. вентил
Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: вентил 8В3 - кат.№ 46E73-606, чертежен № Еd 65387/І от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 43
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
35231000
3) Количество или обем
Прогнозна стойност:
Описание: необходимо количество за 4 години - до 96 броя необходимо количество за първата година -24 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
Срок в дни:
Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 2. камера
Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: камера дъгогасителна за 44 SM - кат.№46E76-201, чертежен № Eо 47048/І от каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
35231000
3) Количество или обем
Прогнозна стойност:
Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
Срок в дни:
Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 3. контакт
Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Контакт неподвижен за 44 SМ, кат.№46E76-209, чертожен № Eо 432976 от каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
35231000
3) Количество или обем
Прогнозна стойност:
Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 4. контакт
Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Контакт подвижен за 44 SМ, кат.№ 46E76-210, чертожен № Eо 48007 от каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 160 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
Срок в дни:
Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 5. клаксон
Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: клаксон/гудок/, кат.№ 64Е80-420, чертежен № 03-9418.01, от каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 240 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 6. бобина
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: управляваща бобина за к-р 39SМ3, кат.№64Е102-202, чертожен № Еd 330705/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 60 броя необходимо количество за първата година - 15 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 7. реле
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: реле тип TSV6C, кат.№ 68Е73-190, чертежен № Lo 10892 поз.409, от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 160 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 8. реле
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Реле тип TSV6C, кат.№ 68Е73-191, чертежен № Lo 10891 поз.466, от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 160 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 9. реле
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: реле RP 102 КI, кат.№ 68Е73-231, чертежен № RP 102 КВ 4Р., 48 в. пост.ток, от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 108 броя необходимо количество за първата година - 27 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 10. превключвател
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Автоматичен превключвател J2MR50-40A, кат.№68Е76-010, чертежен № J2MR50, 40A, от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 11. превключвател
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Автоматичен превключвател J2MR50-75A, кат.№ 68Е76-011, чертежен № J2MR50-75A от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 120 броя необходимо количество за първата година - 30 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 12. указател
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Указател на състояние на ГВП, влак. отопл., кат.№ 68Е80-050, чертежен № US3 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 216 броя необходимо количество за първата година - 54 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 13. ключ
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Секретен ключ , кат.№ 68Е80-450, чертежен № 9502 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 160 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 14. включвател
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Включвател електрически многополюсен VS 16, кат.№ 68Е80-445, тип 1124А4 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 400 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 15. черкодържател
• Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Четкодържател за буксов заземител, кат.№ 68Е81-002, чертежен № Lо 429759 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 240 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 16. термостат
• Номер: 16
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Термостат до +80 С, кат.№ 68Е81-010, чертежен № ТН 810/+80 С от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 400 броя необходимо количество за първата година - 100 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 17. термостат
• Номер: 17
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Термостат до + 120 С, кат.№ 68Е81-011, чертежен № ТН 810/+120 С от каталога на производителя на ел. локомотиви серия 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 400 броя необходимо количество за първата година - 100 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 18. реле
• Номер: 18
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Реле R3Н3, кат.№ 68Е83-222, чертежен № R3Н3 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 19. реле
• Номер: 19
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Реле R4Н3, кат.№ 68Е83-223, чертежен № R4Н3 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 40 броя необходимо количество за първата година - 10 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 20. щепселна розетка
• Номер: 20
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Щепселна розетка за влаково отопл. комплект с еднополюсен щепсел с кат.№ 68Е88-003, черт.№ 2Л-960550 - кат.№ 68Е88-001, чертежен № ОЛ-960531 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 8 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 21. чертодържател
• Номер: 21
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Четкодържател за тягов двигател, кат.№ 68Е100-004, чертежен № Ed 200 114 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 96 броя необходимо количество за първата година - 24 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 22. болт
• Номер: 22
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Изолаторен болт, кат.№ 68Е100-051, чертежен № Ed 400 887 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 200 броя необходимо количество за първата година - 64 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 23. болт
• Номер: 23
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Изолаторен болт носач на четкодържател, кат.№ 68Е100-052, чертежен № Ed 400865 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 384 броя необходимо количество за първата година - 96 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 24. четкодържател
• Номер: 24
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Четкодържател за двигател на вентилатор 2А 2135/4, кат.№ 68Е101-004, чертежен № Ed 300194 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 120 броя необходимо количество за първата година -24 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 25. четкодържател
• Номер: 25
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Четкодържател на двигател на вентилатора 3А 2732/4, кат.№ 68Е101-110, чертежен № Еd 300269 от каталога на производителя на ел. локомотиви серия 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 160 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 26. рог
• Номер: 26
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: дъгогасителен рог, кат.№ 68Е102-102, чертежен № Eh 420204/ІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 800 броя необходимо количество за първата година - 200 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 27. камера
• Номер: 27
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: дъгогасителна камера - кат.№ 68Е102-103, чертежен № Eh 204531от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 240 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 28. вентил
• Номер: 28
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електропневматичен вентил VТМ 2, кат.№ 68Е102-105, чертежен № Ed332050/ІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серия 44, 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 240 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 29. вентил
• Номер: 29
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електропневматичен вентил VТS 2, кат.№ 68Е104-400, чертежен № Ed231197/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 30. контакт
• Номер: 30
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт подвижен, кат.№ 68Е102-108, чертежен № Eh 420202 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 31. контакт
• Номер: 31
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт - ролка -дясна и лява, кат.№ 68Е102-109, чертежен № Eh 307 850/1,ІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 160 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 32. включвател
• Номер: 32
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Включвател 5 SV1, кат.№ 68Е102-117, чертежен № Еd 230 984/ІІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период -до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 33. контактор
• Номер: 33
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контактор /за превключвател TPPL VІ/, кат.№ 68Е102-125, чертежен № Eh 204 584/ ІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 240 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 34. съпротивление
• Номер: 34
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Лентово съпротивление, чертежен № Eh204 588/І от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 120 броя необходимо количество за първата година - 30 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 35. датчик
• Номер: 35
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Датчик за селсин, кат.№ 68Е102-128 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 40 броя необходимо количество за първата година - 10 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 36. камера
• Номер: 36
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъгогасителна камера ГВП, кат.№ 68Е103-001, чертежен № Ео 000269/ІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 37. вентил
• Номер: 37
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Вентил дъгогасителен, кат.№ 68Е103-006, чертежен № Ео 48840/ 1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 40 броя необходимо количество за първата година - 10 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 38. контакт
• Номер: 38
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт подвижен ГВП, кат.№ 68Е103-021, чертежен № Ео 231779/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 39. контакт
• Номер: 39
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт дъгогасителен комплект, кат.№ 68Е103-022/023, чертежен № Eo 434000/1/, Ео 48027 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 200 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 40. контакт
• Номер: 40
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт, кат.№68Е103-024, чертежен № Ео49492 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 240 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 41. контакт
• Номер: 41
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт на разединителя горен, кат.№ 68Е103-037, чертежен № Ео 41631/1от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 42. контакт
• Номер: 42
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт на разединителя долен, кат.№ 68Е103-038, чертежен № Ео 41631/ІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 43. контактна глава
• Номер: 43
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контактна глава за ГВП, кат.№ 68Е103-042, чертежен № Ео 47027ІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 40 броя необходимо количество за първата година - 10 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 44. вентил
• Номер: 44
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Вентил изключващ за ГВП /ЕПВ 46Е71-035/, кат.№ 68Е103-046, чертежен № Ео 47016/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 45. вентил
• Номер: 45
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Вентил включващ за ГВП , кат.№ 68Е103-047, чертежен № Ео 46858/І от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 46. контакт
• Номер: 46
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт гърбичен тип 5SV 1, кат.№ 68Е103-101, чертежен № Еd 230984/ІІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 200 броя необходимо количество за първата година - 50 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 47. контакт
• Номер: 47
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт подвижен, кат.№ 68Е103-307, чертежен № Еd 334231/І от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 100 броя необходимо количество за първата година - 0 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 48. контакт
• Номер: 48
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт подвижен, кат.№ 68Е103-308,410, чертежен № Еd 330819 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 100 броя необходимо количество за първата година - 0 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 49. контакт
• Номер: 49
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт подвижен, кат.№ 68Е103-408,503, чертежен № Еd 334227/І от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 100 броя необходимо количество за първата година - 0 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 50. контакт
• Номер: 50
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт подвижен, кат.№ 68Е103-409, чертежен № Еd 334233/І от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 100 броя необходимо количество за първата година - 0 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 51. муфа
• Номер: 51
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Муфа съединителна за реверсор, кат.№ 68Е103-506, чертежен № Еd 331994/І от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 300 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 52. контакт
• Номер: 52
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт неподвижен за шунтов к-р, кат.№ 68Е103-701, чертежен Еd 431040 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 480 броя необходимо количество за първата година - 120 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 53. камера
• Номер: 53
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Камера дъгогасителна за 9 SP 1, кат.№ 68Е103-801, чертежен № Еd 130233/ 1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 200 броя необходимо количество за първата година - 30 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 54. контакт
• Номер: 54
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Спомагателни контакти, кат.№ 68Е103-809, чертежен № Еd 651130/ІІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 200 броя необходимо количество за първата година - 0 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 55. контакт
• Номер: 55
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт неподвижен за контактор 9SР1, кат.№ 68Е103-813, чертежен № Еd 430648 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 56. контакт
• Номер: 56
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт неподвижен за контактор 9SР2, кат.№ 68Е103-814,702, чертежен Еd 430649 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 57. камера
• Номер: 57
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъгогасителна камера, кат.№ 68Е103-901, чертежен № Ео34408/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 240 броя необходимо количество за първата година - 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 58. контакт
• Номер: 58
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт неподвижен за контактор 39SМ3, кат.№ 68Е103-903, чертежен № Ео 21024от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 280 броя необходимо количество за първата година - 100 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 59. контакт
• Номер: 59
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контакт подвижен за контактор 39SМ3, кат.№ 68Е103-904, чертежен № Ео 21023 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 200 броя необходимо количество за първата година - 100 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 60. контакти
• Номер: 60
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Спомагателни контакти, кат.№ 68Е103-910, чертежен № Еd 331118/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 280 броя необходимо количество за първата година - 0 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 61. контакт
• Номер: 61
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъгогасителен контакт, кат.№ 68Е104-005, чертежен № Еd 332181/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 260 броя необходимо количество за първата година - 0 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 62. вентил
• Номер: 62
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Вентил електропневматичен 2VTM 5, кат.№ 68Е104-500, чертежен № Еd 332410/ІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 160 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 63. клапан
• Номер: 63
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Специален клапан 2VТS 2, кат.№ 68Е104-600, чертежен № Еd 231197/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 120 броя необходимо количество за първата година - 30 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 64. изключвател
• Номер: 64
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Краен изключвател 2 VKAD 1, кат.№ 68Е104-800, чертежен № Еd 332914/ІІІ от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 160 броя необходимо количество за първата година - 40 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 65. изключвател
• Номер: 65
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Краен изключвател VKAD 1, кат.№ 68Е104-800, чертежен № Еd 332914/1 от каталога на производителя на ел. локомотиви серии 44 и 45
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: необходимо количество за 4 годишен период - до 80 броя необходимо количество за първата година - 20 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??