"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за Сключване на рамково споразумение за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав /ТПС/ на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 140 от 17.03.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1000
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Красимира Иванова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688; 02 9863561
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Сключване на рамково споразумение за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав /ТПС/ на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители: 3
• Рамково споразумение: с няколко изпълнители
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 4
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Сключване на рамково споразумение за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав (ТПС) на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно приложена спецификация към документацията за участие.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 27133000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Необходими количества за 4 годишен период: 2х/12,5х35х50/ - 1 400 броя; 2х/12,5х50х50/ - 2 200 броя; 16х16х25 - 250 броя; 15х15х25 - 200 броя; 10х35х40 - 800 броя; 6,5х6,5х25 - 300 броя; 2х/12,5х40х52/ - 4 800 броя; 8х10х25 - 470 броя; 8х16х25 - 250 броя; 10х20х28 - 24 000 броя; 12,5х25х28 - 14 000 броя; 2х/11х32х50/ - 60 000 броя; 2х/3,85х4,85х24/ - 600 броя; 2х/8х32х50/ - 1000 броя; 2х/10х40х50/ - 13 500 броя.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 129
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер: за всички позиции - 3000 лв., за всяка отделна позиция съгласно спецификация приложение към документацията за участие, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" - АД, клон “Княгиня Мария-Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, в лева - 100% плащане след доставка на стоката, в срок не по-кратък от 20 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и данъчна фактура
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ (може и нотариално заверено копие) от завода-производител, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2008/2012 год. 3. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, за продукцията с която Кандидата участва в процедурата. 4. Кандидатът да представи технически изисквания и чертежи(с нанесени върху тях всички основни геометрични размери и отклонения) на предлаганите за доставка електрографитни четки в по два екземпляра, разработени от завода-производител на база Техническите изисквания на Възложителя за доставка на електрографитни четки и Техническите анкети за конкретната електрическа машина приложени към документацията за участие. 4.1.Техническите изисквания и чертежи да бъдат заверени от завода-производител за валидност за производство през 2008/2012 год. с оригинален подпис и печат. 5. Документ удостоверяващ извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 413 на следните физически качества на материала: твърдост; плътност; якост на огъване; специфично електрическо съпротивление; пепелно съдържание (заверен от завода-производител със свеж подпис и печат). 6. Документ удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, определена по процедурата, регламентирана от IEC 413 (заверен от завода-производител със свеж подпис и печат). 7. Документ удостоверяващ следните експлоатационни показатели на четките: пад на напрежение, коефициент на триене и износване, определени по методиката, посочена в IEC 773; преходно съпротивление между четката и извода, определено по процедурата, посочена в IEC 136 – приложение С; гаранция от производителя, че при реална експлоатация на електрическите машини, четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора (заверен от завода-производител със свеж подпис и печат). 8. Образец на сертификата за качество, като в него следва да бъдат отразени всички параметри на електрографитните четки, които подлежат на приемане и измерване. 9. Референция от “БДЖ" ЕАД или друга ЖП Администрация, че предлаганите четки от съответния размер и материал, производство на завод-производител с продукцията на която кандидата участва в процедурата, са използвани (влагани) на конкретните електрически машини от съответната серия посочени в документацията за провеждане процедурата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя- "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц Бългая" - АД, клон “Княгиня Мария-Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа
• Дата: 17/04/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 17/04/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.
• Дата: 21/04/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 39/07.03.2007 год. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 10/03/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за главен/спомагателен генератор на локомотиви серия 06, с размер 2х/12,5х35х50/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 1400 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за тягови двигатели на локомотиви серия 06, с размер 2х/12,5х50х50/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 2200 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за двигател за вентилатор за охлаждане на ТД на локомотиви серия 06, с размер 16х16х25
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 250 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки на електродвигател за умформер на локомотиви серия 06, с размер 15х15х25
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 200 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за регулатор на полето на главен генератор на локомотиви серия 06, с размер 10х35х40
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 800 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за задвижване на вентилатор за отопление на кабината на локомотиви серия 06(и 55 серия), с размер 6,5х6,5х25
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 300 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за тягов двигател на локомотиви серия 07, с размер 2х/12,5х40х52/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 4 800 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за вентилатор за отопление на локомотиви серия 07, с размер 8х10х25
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 470 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за маслена помпа на локомотиви серия 52, с размер 8х16х25
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 250 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за двигател компресор на локомотиви серия 40(спом.машини на серия 61 и 52 серия), с размер10х20х28
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 24 000 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за двигател за вентилатор на локомотиви серия 40, с размер 12,5х25х28
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 14 000 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за тягов двигател на локомотиви серия 40, с размер 2х/11х32х50/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 60 000 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за тахопреобразувател, гебер и скоростомер на локомотиви серия 40, с размер 2х/3,85х4,85х24/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 600 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за тягови двигатели на локомотиви серия 46, с размер 2х/8х32х50/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 1000 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел. графитни четки
• Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Електрографитни четки за тягови двигатели на ЕМВ серия 32 и 33, с размер 2х/10х40х50/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27133000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Необходимо количество за 4 години - 13 500 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??