"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за "Сервизно и техническо обслужване на парни и водогрейни котли и топлоцентрали в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 23 от 03.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688; 02 9863561
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за "Сервизно и техническо обслужване на парни и водогрейни котли и топлоцентрали в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спецификация, уточняваща местонахождението и техническите им параметри и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в страната, съгласно Спецификация на обектите от документацията за провеждане на процедурата
• Категория услуга: 1
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители: 3
• Рамково споразумение: 1
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 4
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за "Сервизно и техническо обслужване на парни и водогрейни котли и топлоцентрали в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спецификация, уточняваща местонахождението и техническите им параметри и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спецификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 50720000
• 50721000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: 58 броя парни и водогрейни котли и топлоцентрали в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спецификация, уточняваща местонахождението и техническите им параметри и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие: Общо в размер - 680 лева, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранциите за участие за всяка обособена позициия по делимост на поръчката са посочени в спецификация - приложение към документацията за провеждане на процедурата Гаранция за изпълнение: При подписването на всеки конкретен договор за обществена поръчка, сключен във връзка с Рамковото споразумение, изпълнителят ще представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора при условия определени в документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена поръчка. Гаранциите може да са във вид на банкова гаранция по приложените в документацията за провеждане на процедурата образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането на месечна абонаментна такса се извършва ежемесечно до ..........число на месеца, следващ извършването на услугата /не по-малко от 20 календарни дни/, като плащането се извършва по банков път, в BGN, с платежно нареждане, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на данъчна фактура и протокол за изпълнение на услугата по качество - двустранно подписан от упълномощени представители на страните по договора.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл.69, ал.1 от ЗОП и при липса на удостоверение - посочено в ІІІ.3.1. от настоящото обявление. Изискуемите документи, които следва да се представят, са подробно описани в документацията за провеждане на процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Съгласно чл. 50 от ЗОП 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Информация за оборота на услугите, предмет на поръчката,за последните три години 3. Копие от Идентификационния номер по ДДС 4. Копие от БУЛСТАТ или копие от Единен идентификационен кодния, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър 5. Други доказателства /по преценка на кандидата/ Копията на документите се представят заверени от Кандидата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги, съответстващи на предмета на обществената поръчка, изпълнявани през последните три години, включително обем, стойности дати и възложители, придружен от препоръки за добро изпълнение, от част от посочените възложители. 2. Списък на техническите лица, с посочени документите за придобитата от тях правоспособност, както и на тези, отговарящи за контрол по качеството на извършване на услугата. 3. Кандидатите за изпълнители да представят валидно /по смисъла на чл.10 от Наредба № 30 от 30.05.1994 за технически надзор на котли с високо налягане/ разрешение, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност, предмет на обществената поръчка и да е вписан от ДАМТН в регистъра на лицата, извършващи такава дейност. 4. Кандидатите за изпълнители да представят Програма за обслужване на посочените в офертата си обекти в съответствие с Техническите изисквания на “БДЖ" ЕАД
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Да
• Нормативни разпоредби: Кандидатът да отговаря на изискванията на Чл. 36. от Закона за техническите изисквания към продуктите и да притежава валидно/по смисъла на чл.10 от Наредба № 30 от 30.05.1994/ разрешение, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност, предмет на обществената поръчка и да е вписан от ДАМТН в регистъра на лицата, извършващи такава дейност.
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Да
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• да
• предварително обявление № 16 от 27/02/2007 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя- "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава срещу представен платежен документ, в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13:30 до 16:30
• Дата: 31/08/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 31/08/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: В сградата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, на адрес: София, ул. "Иван Вазов" № 3,зала партер
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 04/09/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 128 от 01.08.2007
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 01/08/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Деловодство
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3, партер
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози /ПТП/ София
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП София при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 броя котли на територията на ПТП София
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози/ПТП/ Пловдив
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Пловдив, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50700000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 5 броя котли на територията на ПТП Пловдив
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Горна Оряховица
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Горна Оряховица, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 3 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Мездра, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Мездра, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 6 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Варна, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Варна, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Бургас, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Бургас, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 4 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ППП София, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали, в сгради, намиращи се в региона на ППП София, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 3 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ППП Пловдив, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали, в сгради, намиращи се в региона на ППП Пловдив, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 4 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ППП Горна Оряховица, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали, в сгради, намиращи се в региона на ППП Горна Оряховица, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 3 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо София, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо София, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 6 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Пловдив, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Пловдив, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 4 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли итоплоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Горна Оряховица, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Горна Оряховица, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 5 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Варна, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Варна, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Бургас, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Бургас, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Ст.Загора, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Ст.Загора, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спецификация приложение към документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
• 50721000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 брой
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??