"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за услуга ремонт на парни и водогрейни котли

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 17 от 28.09.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688; 02 9863561
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в поделения на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в страната, съгласно Спесефикация на обектите от документацията за провеждане на процедурата
• Категория услуга: 1
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Извършване на услуга за Ремонт на парни и водогрейни котли в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спесификация, уточняваща местонахождението, техническите им параметри и вида на повредата, както и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 50720000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: 16 броя парни и водогрейни котли в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спесификация, уточняваща местонахождението и техническите им параметри и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 30
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие: Общо в размер - 800 лева, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранциите за участие за всяка обособена позициия по делимост на поръчката са посочени в спесификация - приложение към документацията за провеждане на процедурата Гаранция за изпълнение: При подписването на конкретен договор за обществена поръчка, изпълнителят ще представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 5% от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора при условия определени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранциите може да са във вид на банкова гаранция по приложените в документацията за провеждане на процедурата образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Условията, начина на плащане, сроковете, в които се извършва плащането са конкретизирани в раздел VІІ - Цени и начин на плащане в проекто-договора от документацията за повеждане на процедурата
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл.69, ал.1 от ЗОП и при липса на удостоверение - посочено в ІІІ.3.1. от настоящото обявление. Изискуемите документи, които следва да се представят, са подробно описани в документацията за провеждане на процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Съгласно чл. 50 от ЗОП 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Информация за оборота на услугите, предмет на поръчката,за последните три години 3. Копие от Идентификационния номер по ДДС 4. Копие от БУЛСТАТ или копие от Единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър 5. Други доказателства /по преценка на кандидата/ Копията на документите се представят заверени от Кандидата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги, съответстващи на предмета на обществената поръчка, изпълнявани през последните три години, включително обем, дати и възложители, придружен от препоръки за добро изпълнение, от част от посочените възложители. 2. Списък на техническите лица, с посочени документите за придобитата от тях правоспособност, както и на тези, отговарящи за контрол по качеството на извършване на услугата. 3. Кандидатите за изпълнители да представят валидно /по смисъла на чл.10 от Наредба № 30 от 30.05.1994 за технически надзор на котли с високо налягане/ разрешение, издадено от съответните органи на Държавната инспекция за технически надзор /ДИТН/ за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност /СПО/, предмет на обществената поръчка и да е вписан от ДАМТН в регистъра на лицата, извършващи такава дейност. 4. Кандидатите за изпълнители да представят Програма за извършване на ремонта, за изготвяне на която, в рамките на срока за подаване на заявленията за участие, всеки от тях може да извърши оглед на обектите, за които ще участва в процедурата. Програмата да включва дейностите, които следва да бъдат извършени, спесификация на материалите, които ще бъдат вложени при ремонта и предлаганите от Кандидата срокове за извършването на същия и да е в съответствие с Техническите изисквания на “БДЖ" ЕАД. Огледът на съоръженията се извършва след получаване на разрешение от ръководителя или на енергетика на поделението, на чиято територия се намира котела. Изискванията и документите, които следва да се представят, са подробно описани в документацията за провеждане на процедурата
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Да
• Нормативни разпоредби: Кандидатът да отговаря на изискванията на Чл. 36. от Закона за техническите изисквания към продуктите и да притежава валидно/по смисъла на чл.10 от Наредба № 30 от 30.05.1994/ разрешение, издадено от съответните органи на Държавната инспекция за технически надзор /ДИТН/ за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност и да е вписан от ДАМТН в регистъра на лицата, извършващи такава дейност.
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Да
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава срещу представен платежен документ, в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13:30 до 16:30
• Дата: 25/10/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 25/10/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: В сградата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, на адрес: София, ул. "Иван Вазов" № 3, зала партер
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 26/10/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата № 166/25.09.2007
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул."Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул."Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 25/09/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Деловодство
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3, партер
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Г.Оряховица
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Г.Оряховица - 1 котел на адрес: гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46 - подмяна на задна камера и оборудване с питателна помпа
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 1 брой
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Пловдив
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Пловдив - 1 котел на адрес: гр. Пловдив, ул. Сергей Румянцев № 1 - смяна на тръбен сноп и преработване на ел.оборудване
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50700000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 1 брой
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Варна
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Варна - 2 броя котли на адрес: гр. Варна, ул. Девня № 1 - нови програматори, подмяна на горивна зъбна помпа, ремонт на циркулационни помпи с течове, ремонт и настройка на командно табло за управление на котела /КИПиА/, неуплътнен муфел/люк/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 2 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Ст.Загора
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Локомотивно депо Ст.Загора - 1 котел на адрес: гр. Ст.Загора, кв. Индустриален - смяна на тръбен сноп, повреден газов регулатор
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 1 брой
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози София
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози София - 2 котела на адрес: ПВЦ "Добринище" срещу гара Добринище - смяна на стара автоматика с нова, електронна; циментова замазка - под на котелно помещение; вароциментова мазилка котелно помещение
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 2 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сервизно и техническо обслужване на парните и водогрейните котли и топлоцентрали в сгради, намиращи се в региона на ПТП Бургас, при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози София - 2 котела на адрес: ПВЦ "Железничар", гр.Варна, к.к. "Чайка 1", сп. Журналист - ремонт на тръбните щрангове и подмяна на спуканите радиатори; смяна на серпентини и ремоант на: горелка, горивна и циркулационна помпа, автоматика.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози Пловдив
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози Пловдив - 2 котела на адрес: ПВЦ "Родопи", област Пловдив, местност "Студенец", земл. "Добралък" - подмяна на два броя нафтови помпи на горелките; на два броя ел.двигател, дюзи и фотореле.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози Пловдив
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози Пловдив - 1 котел на адрес: ЛПВЦ "Хисар", гр. Хисар, ул. Иван Вазов № 4 - подмяна на серпентини, горелка, димогарни тръби и обшивка на котела.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 брой
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози Бургас
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за товарни превози Бургас - 2 котел на адрес: жп. гара Бургас - Ремонт на : І. Ремонт на възел "Циркулационна помпа" с прилежаща арматура, подмяна на термометри с комплектовъчна арматура, проверка на вътрешно котлово състояние, промивка почистване и хидравлична проба. ІІ. Визуална проверка на вътрешно котлово състояние, промивка почистване и хидравлична проба; ремонт на разширителен съд, поради пропуск на вода; Подмяна на термометри.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за тпътнически превози Пловдив
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ремонт на парни и водогрейни котли в сгради, намиращи се в региона на Поделение за тпътнически превози Пловдив - 2 котела на адрес: централна жп. гара Пловдив /сградата на транспортна полиция/ - Ремонт и настройка на баланса и компенсаторите. Подмяна на нивопоказателната тръба и арматурата към нея.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50720000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??