"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за услуга събиране и съхраняване на инкасо

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 27 от 21.09.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688; 02 9863561
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: "Събиране и съхраняване на инкасо" в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спесификация, уточняваща местонахождението на обектите и делимостта на поръчката по обособени позиции.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в страната, съгласно Спесефикация на обектите от документацията за провеждане на процедурата
• Категория услуга: 23
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: "Събиране и съхраняване на инкасо" в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - подробно описани в спесификация, уточняваща местонахождението на обектите и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 74613000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: "Събиране и съхраняване на инкасо" за 3 /три/ поделения на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД /50 обекта/ - подробно описани в спесификация, уточняваща местонахождението на обектите и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спесификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие: Общо в размер - 1000.00 лева, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаванена офертите в деловодството на Възложителя. /Гаранциите за участие за всяка обособена позициия по делимост на поръчката са посочени в спесификация - приложение към документацията за провеждане на процедурата Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция по приложените в документацията за провеждане на процедурата образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането на месечната дължима сума се извършва до ..........число на месеца, следващ извършването на услугата /не по-малко от 20 календарни дни/, като плащането се извършва по банков път, в BGN, с платежно нареждане, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на документите посочени в чл.6, ал.1 от проекто- договора отдокументацията за провеждане на процедурата.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Кандидатите да представят декларации за неразпространяване на трети лица на информацията, посочена в документацията за провеждане на процедурата, или станала им известна в хода на провеждането и
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата: - по чл.69, ал.1 от ЗОП - по чл.47, ал.2 от ЗОП и при липса на документите - посочващи правото на Кандидата да изпълнява дейности, посочени в чл.5, ал.1, т.4 от закона за частната охранителна дейност . Изискуемите документи, които следва да се представят, са подробно описани в документацията за провеждане на процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Съгласно чл. 50 от ЗОП 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Информация за оборота на услугите, предмет на поръчката,за последните три години 3. Копие от ИН по ДДС и ЕИН (БУЛСТАТ) на фирмата. 4. Други доказателства /по преценка на кандидата/ Копията на документите се представят заверени от Кандидата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника /по чл. 51 от ЗОП/: 1. Списък на основните договори за услуги, съответстващи на предмета на обществената поръчка, изпълнявани от Кандидата през последните три години, включително обем, дати и възложители, придружен от препоръки за добро изпълнение, от част от посочените възложители. 2. Кандидатите за изпълнители да представят валиден /по смисъла на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД)/ ЛИЦЕНЗ за извършване на дейности по охрана на ценни пратки и товари. 3. Списък на персонала, с посочени документите за придобитата от тях правоспособност, както и на тези, отговарящи за контрол по качеството на извършване на услугата. 4. Декларация от Кандидата, че техническото оборудване, с което разполага, необходимо за извършване на услугата по реда на чл.5 ал.4 от ЗЧОД, отговаря на посоченото оборудване в Наредба № І.121 от 24.06.2004г. за реда и организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари, като даде описание на автомобилния парк и техническото оборудване с които разполага и техническата осигуреност на охранителния състав. 5. Декларация от Кандидата, че към датата на подаване на заявлението не се намира в процедура за отнемане на лиценза. 6. Декларация за поемане на 100% имуществена отговорност. 7. Проект на Програма за обслужване на посочените в заявлението обекти, в съответствие с изискванията на “БДЖ" ЕАД и разпоредбите на НАРЕДБА № І-121 от 24.06.2004г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари /в която подробно са описани реда и процедурите по определяне на лимити за пренасяне на паричните средства, приемането, превозването и предаването им в обслужващата Възложителя банка, оформянето и опаковка на паричната пратка, вида и изискванията на Кандидата за оформяне на придружаващите пратката документи, като: Приемо-предавателен протокол, Протокол за констатиране на липси, формата за изготвяне на Списък на служителите на изпълнителя, които ще извършват дейностите по пренасяне на ценните пратки, примерен график за инкасиране на обектите, /образци от които документи са приложение към проекта на програмата/. 8. Копие от полица за Застраховка на инкасирани парични средства за 2007 год. и Декларация от Кандидата за извършване на такава застраховка за 2008 год. 9. Други документи за доказване на техническата възможност за изпълнение на услугата /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Да
• Нормативни разпоредби: Закона за МВР, Закон за частната охранителна дейност.
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Да
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя- "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава срещу представен платежен документ, в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13:30 до 16:30
• Дата: 19/10/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 19/10/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: В сградата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, на адрес: София, ул. "Иван Вазов" № 3,зала партер
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 23/10/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 165 от 19.09.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул."Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул."Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 19/09/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Деловодство
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3, партер
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Събиране и съхраняване на инкасо от обекти на Поделение за пътнически превози Пловдив
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Събиране и съхраняване на инкасо от обекти, намиращи се в региона на ППП Пловдив при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спесификация, приложение към тръжната документация.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 74613000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 17 обекта от спесификацията
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Събиране и съхраняване на инкасо от обекти на Поделение за пътнически превози - Горна Оряховица
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Събиране и съхраняване на инкасо от обекти, намиращи се в региона на ППП - Горна Оряховица при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спесификация, приложение към тръжната документация.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 74613000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 10 обекта от спесификацията
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Събиране и съхраняване на инкасо от обекти на Поделение за пътническе превози София
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Събиране и съхраняване на инкасо от обекти на ППП - София при "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в спесификация, приложение към тръжната документация.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 74613000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 23 обекта от спесификацията
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??