"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за заводски ремонт и модернизация до 415 броя пътнически вагони"

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 29 от 15.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "ДПДИ" и отдел "Пътнически вагони"
• Адрес: ул."Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж.Ст.Тодорова, инж.Боян Йорданов
• Телефон: 02 9324687;02 9324464
• Адрес на профила на купувача:www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Заводски ремонт и модернизация до 415 броя пътнически вагони
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на Изпълнителя
• Категория услуга: 18
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Заводски ремонт и модернизация до 415 броя пътнически вагони
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 50222000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Заводски ремонт и модернизация до 415 броя пътнически вагони, от които до 345 броя вагони среден ремонт и до 70 броя вагони капитален ремонт
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка:100000 лв. , за А-вагони капитален ремонт - 3600 лв.,среден ремонт - 14000лв. В - вагони, капитален ремонт- 16000 лв., среден ремонт - 6000лв.,за АВ- вагони , среден ремонт - 3300 лв., за Д- вагони , капитален ремонт 2800 лв., за среден ремонт 4200 лв., за Вr- вагони, капитален ремонт- 800лв., среден -2100 лв., за Вс -вагони -среден ремонт 6000 лв.,за WR - вагони - среден ремонт 2100 лв., за WL- вагони - капитален ремонт 4000 лв., среден ремонт - 9600 лв. Гаранция за добро изпълнение 2% от стойността на договора. Двете във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането се извършва най-малко до 20 дни след излизане от ремонт на всеки конкретен вагон и представяне от Изпълнителя на фактура, и приемо предавателен протокол за извършения ремонт
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1.Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения 2.Декларации по чл.47, ал.1,ал.5, ал7 от ЗОП- по приложен образец от възложителя и други документи, подробно описани в образец-Заявление към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1.Копие от годишния финансов отчет 2.Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1.Списък на основните договори за извършване същата услуга през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите 2.Списък на технологичното оборудване за извършване на заводски ремонт на пътнически вагони 3.Списък на персонала, квалификация 4.Референции за извършваната услуга на: 4.1.Националният превозвач на държавата, в която се намира фирмата, извършваща тази услуга 4.2."ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД или друга жп администрация 5.Технология за извършване на заводски ремонт /среден и, или капитален/, съответстваща на правилниците и изискванията на Възложителя 6.Списък на ремонтите за които участва Кандидата
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• да
• предварително обявление в ОВ: 2007/S37-045494 от 22.02.2007 г.
• предишна публикация в ОВ: 2007/S37-045495 от 22/02/2007
• номер 2007; 22/02/2007
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 500
• Условия: По банков път или плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 19/09/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 19/09/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: гр.София, "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 13:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 88, ал. 2 от ЗОП
• Дата: 20/09/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Поръчката е делима по видиве ремонт/ капитален или среден/, по тип вагон / А, АВ ...т.н./ и по позиции/ серия вагон/
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 13/08/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт А вагони
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт А вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 9 броя А вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на А вагони
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на А вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 48 броя А вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт на В вагони
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт на В вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 42 броя В вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на В вагони
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на В вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден вагон на 204 броя В вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на АВ вагони
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на АВ вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 11 броя АВ вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт на Д вагони
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт на Д вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 7 брояД вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на Д вагони
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на Д вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 14 броя Д вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт на Br вагони
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт на Br вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 2 броя Br вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на Br вагони
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на Br вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 7 броя Br вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на Вс вагони
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на Вс вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Описание: Среден ремонт на 22 броя Вс вагони
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на WR вагони
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на WR вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 7 броя WR вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт на WL вагони
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт на WL вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 10 броя WL вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на WL вагони
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на WL вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 32 броя WL вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??