"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за заводски ремонт и модернизация до 415 броя пътнически вагони"

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 29 от 15.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "ДПДИ" и отдел "Пътнически вагони"
• Адрес: ул."Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж.Ст.Тодорова, инж.Боян Йорданов
• Телефон: 02 9324687;02 9324464
• Адрес на профила на купувача:www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Заводски ремонт и модернизация до 415 броя пътнически вагони
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на Изпълнителя
• Категория услуга: 18
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Заводски ремонт и модернизация до 415 броя пътнически вагони
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 50222000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Заводски ремонт и модернизация до 415 броя пътнически вагони, от които до 345 броя вагони среден ремонт и до 70 броя вагони капитален ремонт
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка:100000 лв. , за А-вагони капитален ремонт - 3600 лв.,среден ремонт - 14000лв. В - вагони, капитален ремонт- 16000 лв., среден ремонт - 6000лв.,за АВ- вагони , среден ремонт - 3300 лв., за Д- вагони , капитален ремонт 2800 лв., за среден ремонт 4200 лв., за Вr- вагони, капитален ремонт- 800лв., среден -2100 лв., за Вс -вагони -среден ремонт 6000 лв.,за WR - вагони - среден ремонт 2100 лв., за WL- вагони - капитален ремонт 4000 лв., среден ремонт - 9600 лв. Гаранция за добро изпълнение 2% от стойността на договора. Двете във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането се извършва най-малко до 20 дни след излизане от ремонт на всеки конкретен вагон и представяне от Изпълнителя на фактура, и приемо предавателен протокол за извършения ремонт
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1.Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения 2.Декларации по чл.47, ал.1,ал.5, ал7 от ЗОП- по приложен образец от възложителя и други документи, подробно описани в образец-Заявление към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1.Копие от годишния финансов отчет 2.Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1.Списък на основните договори за извършване същата услуга през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите 2.Списък на технологичното оборудване за извършване на заводски ремонт на пътнически вагони 3.Списък на персонала, квалификация 4.Референции за извършваната услуга на: 4.1.Националният превозвач на държавата, в която се намира фирмата, извършваща тази услуга 4.2."ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД или друга жп администрация 5.Технология за извършване на заводски ремонт /среден и, или капитален/, съответстваща на правилниците и изискванията на Възложителя 6.Списък на ремонтите за които участва Кандидата
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• да
• предварително обявление в ОВ: 2007/S37-045494 от 22.02.2007 г.
• предишна публикация в ОВ: 2007/S37-045495 от 22/02/2007
• номер 2007; 22/02/2007
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 500
• Условия: По банков път или плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 19/09/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 19/09/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: гр.София, "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 13:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 88, ал. 2 от ЗОП
• Дата: 20/09/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Поръчката е делима по видиве ремонт/ капитален или среден/, по тип вагон / А, АВ ...т.н./ и по позиции/ серия вагон/
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 13/08/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт А вагони
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт А вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 9 броя А вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на А вагони
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на А вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 48 броя А вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт на В вагони
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт на В вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 42 броя В вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на В вагони
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на В вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден вагон на 204 броя В вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на АВ вагони
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на АВ вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 11 броя АВ вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт на Д вагони
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт на Д вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 7 брояД вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на Д вагони
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на Д вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 14 броя Д вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт на Br вагони
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт на Br вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 2 броя Br вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на Br вагони
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на Br вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 7 броя Br вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на Вс вагони
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на Вс вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Описание: Среден ремонт на 22 броя Вс вагони
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на WR вагони
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на WR вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 7 броя WR вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Капитален ремонт на WL вагони
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Капитален ремонт на WL вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Капитален ремонт на 10 броя WL вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Среден ремонт на WL вагони
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Среден ремонт на WL вагони
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Среден ремонт на 32 броя WL вагони
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??