"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват процедура за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за доставка на необработени вагонни колела

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 4 от 09.10.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "ДПДИ"
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Ст. Тодорова
• Телефон: 02 9324687
• Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Рамково споразумение за срок от четири години за доставка на необработени вагонни колела, "несиметричен тип" ф 920 за пътнически вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Общи технически условия
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - гр.Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Рамково споразумение: с няколко оператора
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци: 48
• Максимален брой изпълнители: 10
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Рамково споразумение за срок от четири години за доставка на необработени вагонни колела, "несиметричен тип" ф 920 за пътнически вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Общи технически условия
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35231100
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Рамково споразумение за срок от четири години за доставка на 4 280 броя необработени вагонни колела, "несиметричен тип" ф 920 за пътнически вагони за нуждите на ""БДЖ" "ЕАД, съгласно Общи технически условия
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 14000 лв, със срок на валидност 150 дни от крайния срок на подаване на офертата в деловодството на Възложителя, във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ "Алианц България" АД, клон "Мария Луиза", IBAN BG36 BUIN 7604 1010 026 513, BIC BUINBGSF. Гаранция за добро изпълнение 2% от стойността на всеки конкретен договор.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Авансово - 30% не по-малко от 30 дни след сключване на договора за първа партида, а за всяка следваща не по-малко от 20 дни след датата на изпращане на съобщението за експедиция на предходната. Остатъка от 70 % - не по-малко от 30 дни след получаване на колелата в склада на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и представяне на фактура, и приемо предавателен протокол на вагонните колела на територията на завода - производител
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 5, ал. 7 от ЗОП- по приложен образец от възложителя и други документи, подробно описани в образец-Заявление към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1.Копие от годишния финансов отчет 2.Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1.Списък на основните договори за извършвани доставки през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите 2. Документ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага неговата продукция/дистрибуторски договор, пълномощно/ за 2007-2010 год. 3.Работни чертежи на колелата, заверени от Производителя - за 2007 - 2010 год. 4.Технически условия за колелата изработени на база ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ на Възложителя, заверени на всяка страница от Производителя за 2007 - 2010 г. 5. Референции за доставка след 01.01.2001 г. на този тип необработени вагонни колела произведени от стомана ЕR7, съгласно EN 13262 извършени на: 5.1.Националният превозвач на държавата, в която се намира фирмата – Производител или 5.2."ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД или друга жп администрация 6. Документ доказващ , че производителят е сертифициран да произвежда колела за вагонни колооси за европейската жп мрежа, съгласно изискванията на EN 13262
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• да
• предварително обявление в ОВ № 2007-045492 от 22/02/2007
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 200
• Условия: По банков път или плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 08/11/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 08/11/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: гр.София,"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул."Иван Вазов" № 3
• Време: 13:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.88, ал.2 от ЗОП
• Дата: 12/11/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 02.10.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:pcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 02/10/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??