"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват търг за доставка на едножилни медни проводници за силови ел. вериги

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 10 от 19.01.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9863561; 02 9324688
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на специални едножилни медни проводници с каучукова изолация за силови електрически вериги в подвижния ж.п. състав на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД: - 1500 м проводник 3.6/6 kV, 1х150кв/мм; - 5500 м проводник 3.6/6 kV, 1х185 кв/мм.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS:Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в град Русе.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на специални едножилни медни проводници с каучукова изолация за силови електрически вериги в подвижния ж.п. състав на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, отговарящи на техническите изисквания на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, посочени в "Техническа спесификация за специални силови проводници за подвижен железопътен състав 1х150 кв/мм и 1х185 кв/мм" - Приложение и неразделна част от тръжната документация.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 28421150
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: 1500 м проводник 3.6/6 kV, 1х150 кв/мм; 5500 м проводник 3.6/6 kV, 1х185 кв/мм.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 115
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 1550.00 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция по приложените в тръжната документация образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ - клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По условията, посочени в т. 3.3.1. от проекта на Договор от тръжната документация.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: При спазване изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, подробно описани в образец - заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от данъчната регистрация и БУЛСТАТ на фирмата. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 4.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години; 4.2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция за 2006/7 год.; 4.3. "Техническа спецификация /технически условия за производство, маркировка, изпитване, гаранционни условия, условия за приемане по качество и условия на доставка/за предлаганите кабели, изготвена от производителя и заверена от същия за доставка през 2007 г., съответстваща на изискванията на приложената в тръжната документация на възложителя "Техническа спецификация за доставка на изолирани електрически кабели за железопътни возила"; 4.4. Образец на сертификат за качество, какъвто ще бъде издаван от производителя при доставка на предлаганите кабели, удостоверяващ, че характеристиките на кабелите, изолацията, геометричните размери, контрола и методиките за изпитания отговарят на изискванията на UIC 895/76 или на DIN VDE 0250 част 602, или на други международни или национални стандарти (представени в оригинал и оторизиран превод за съгласуване от Дирекция "Локомотиви"), ако техните изисквания са еднакви или по-строги в сравнение с тези на UIC 895/76; 4.5. Декларация, че предлаганите кабели ще са произведени не по-рано от 12 месеца преди датата на доставка; 4.6. Разработена и оригинално заверена от завода-производител на изолираните електрически кабели методика за проверка /тестване/, в присъствие на представители на възложителя, при изразено от негова страна желание и за приемане на кабелите в съответствие с изискванията на "Техническа спецификация за доставка на изолирани електрически кабели за железопътни возила"; 4.7. Референции от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД или други европейски жп. администрации членки на UIC, за извършвани доставки на специални едножилни медни проводници с каучукова изолация за силови електрически вериги за подвижния жп. състав, за напрежения - серия 3000V (Uo / U 3.6/6 kV) 1х150кв/мм или 1х185кв/мм, отговарящи на изискванията на UIC 895/76 или DIN VDE 0250 част 602; 4.8. Каталог на производителя, валиден за 2006 или 2007 г.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Цена: 60
• Условия: Документацията се заплаща в касата на възложителя или по банкова сметка на възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ - клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден, от 13:30 до 16:30.
• Дата: 23/02/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 23/02/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3.
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП.
• Дата: 27/02/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 2 от 17.01.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 17/01/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: деловодство
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3, партер
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??