"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват търг за доставка на моторно масло М-16-Е"

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 84 от 20.03.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Ваня Захариева
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Ваня Захариева
• Телефон: 02 9324689
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 550 тона /± 10 %/ моторно масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF), съгласно БДС 14 362-87 "Масла моторни. Класификация. Изисквания и приложение" и БДС 9785-89 Масла моторни. Технически изисквания.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Франко склад на изпълнителя на обществената поръчка на територията на Република България.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на 550 тона /± 10 %/ моторно масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF), съгласно БДС 14 362-87 Масла моторни. Класификация. Изисквания и приложение и БДС 9785-89 Масла моторни. Технически изисквания.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 23123100
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 550 тона /± 10 %/ моторно масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF), съгласно БДС 14 362-87 Масла моторни. Класификация. Изисквания и приложение и БДС 9785-89 "Масла моторни. Технически изисквания.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - 16 395,50 лева със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранцията за добро изпълнение - 5 % от стойността на поръчката във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в ОББ - кл. Св. София UBBSBGSF BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път - не по-малко от 60 дни след доставка на моторното масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF) в склада на възложителя. Цената за тон моторно масло е франко склад на изпълнителя на територията на Република България.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира, като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, подробно описани в образец - заявление към тръжната документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образците - Заявление и оферта.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Срокът на доставка на моторното масло М-16-Е се определя от датата на сключване на договора до изчерпване на количествата и се изпълнява на части в срок до 5 дни след представяне на писмена заявка /телекс или факс/ от възложителя. Моторното масло се доставя с авто цистерни, собственост на възложителя или жп цистерни, осигурени от изпълнителя. Доставеното количество моторно масло задължително се придружава със сертификат за качество, който съдържа: наименованието на предприятието-производител; наименование на продукта; дата на производство; срок на годност; резултати от анализите по съответните показатели; Доставеното количество моторно масло задължително се придружава с информационен лист за безопасност. Кандидатите за доставка на моторно масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF) да участват за цялото обявено количество, съгласно БДС 14362-87 и БДС 9785-89. Кандидатите да представят: 1.Протокол от изпитване на предлаганото от тях масло за дизелови двигатели М-16-Е за съответствие по БДС 14362-87 "Масла моторни.Класификация и приложение" и БДС 9785-89 "Масла моторни.Технически изисквания".2.Протокол за съответствие на предлаганото моторно масло по БДС 9785-89 по следните показатели:кинематичен вискозитет при 100 oС, mm2/s; пламна температура, oС; температура на замръзване, oС; обща алкалност, mg KOH/g; съдържание на вода, об. %; съдържание на механични примеси, %; съдържание на Са; съдържание на Мg; съдържание на Zn. 3. Протокол от изпитване за съвместимост на предлаганото моторно масло М 16 Е (SAE 40, API CD/SF) и употребяваното в момента в системата на “БДЖ" - ЕАД моторно масло “Приста М 16 Е" “при условие на изкуствено стареене" съгласно БДС 14348-79, “Масла. Определяне на складова стабилност и съвместимост". Протоколите да бъдат издадени от акредитирана лаборатория в България, не по-рано от 01.01.2005 г. 4. Одобрение за качеството на предлаганото моторно масло М 16 Е (SAE 40, API CD/SF), издадено от чуждестранна фирма, изпитваща масла или сертификат за съответствие на предлаганото моторно масло М 16 Е (SAE 40, API CD/SF) по БДС 14362-87, издаден от Български институт по стандартизация, придружен с копие от протоколите, въз основа на които е издаден сертификата.5. Фирмена техническа спецификация, включваща класификационни и технически изисквания.6. Декларация от производителя, че предлаганото моторно масло М 16 Е ще бъде произведено от 100 % свежо базово масло и е еднородно по произход. 7. Референции от европейски жп администрации за приложението на предлаганото моторно масло в дизелови двигатели с мощност, 1500-2200 kW. 8. Декларация, че предлаганото моторно масло ще бъде от един единствен производител/за случаите, когато кандидатите не са производители/. 9. Кандидатите представят документ от производителя /за случаите, когато не са производители/, потвърждаващ, че имат правото да участват с негова продукция моторно масло М-16-Е, образец на сертификат за произход и образец на сертификат за качество на предлаганото моторно масло. Препоръчително е и представянето на сертификати EN ISO 9001:2000 и EN ISO 14001:2004.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Да
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Да
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Не
• Време: 16:00
• Цена: 150
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, София, всеки работен ден от 13:30 часа до 16:00 часа.
• Дата: 19/04/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 19/04/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, 1080 София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
• Дата: 25/04/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 25 от 13.03.2007 г. за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 13/03/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??