"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват търг за доставка на моторно масло М-16-Е"

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 84 от 20.03.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Ваня Захариева
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Ваня Захариева
• Телефон: 02 9324689
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 550 тона /± 10 %/ моторно масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF), съгласно БДС 14 362-87 "Масла моторни. Класификация. Изисквания и приложение" и БДС 9785-89 Масла моторни. Технически изисквания.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Франко склад на изпълнителя на обществената поръчка на територията на Република България.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на 550 тона /± 10 %/ моторно масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF), съгласно БДС 14 362-87 Масла моторни. Класификация. Изисквания и приложение и БДС 9785-89 Масла моторни. Технически изисквания.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 23123100
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 550 тона /± 10 %/ моторно масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF), съгласно БДС 14 362-87 Масла моторни. Класификация. Изисквания и приложение и БДС 9785-89 "Масла моторни. Технически изисквания.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - 16 395,50 лева със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранцията за добро изпълнение - 5 % от стойността на поръчката във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в ОББ - кл. Св. София UBBSBGSF BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път - не по-малко от 60 дни след доставка на моторното масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF) в склада на възложителя. Цената за тон моторно масло е франко склад на изпълнителя на територията на Република България.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира, като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, подробно описани в образец - заявление към тръжната документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образците - Заявление и оферта.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Срокът на доставка на моторното масло М-16-Е се определя от датата на сключване на договора до изчерпване на количествата и се изпълнява на части в срок до 5 дни след представяне на писмена заявка /телекс или факс/ от възложителя. Моторното масло се доставя с авто цистерни, собственост на възложителя или жп цистерни, осигурени от изпълнителя. Доставеното количество моторно масло задължително се придружава със сертификат за качество, който съдържа: наименованието на предприятието-производител; наименование на продукта; дата на производство; срок на годност; резултати от анализите по съответните показатели; Доставеното количество моторно масло задължително се придружава с информационен лист за безопасност. Кандидатите за доставка на моторно масло М-16-Е (SAE 40, API CD/SF) да участват за цялото обявено количество, съгласно БДС 14362-87 и БДС 9785-89. Кандидатите да представят: 1.Протокол от изпитване на предлаганото от тях масло за дизелови двигатели М-16-Е за съответствие по БДС 14362-87 "Масла моторни.Класификация и приложение" и БДС 9785-89 "Масла моторни.Технически изисквания".2.Протокол за съответствие на предлаганото моторно масло по БДС 9785-89 по следните показатели:кинематичен вискозитет при 100 oС, mm2/s; пламна температура, oС; температура на замръзване, oС; обща алкалност, mg KOH/g; съдържание на вода, об. %; съдържание на механични примеси, %; съдържание на Са; съдържание на Мg; съдържание на Zn. 3. Протокол от изпитване за съвместимост на предлаганото моторно масло М 16 Е (SAE 40, API CD/SF) и употребяваното в момента в системата на “БДЖ" - ЕАД моторно масло “Приста М 16 Е" “при условие на изкуствено стареене" съгласно БДС 14348-79, “Масла. Определяне на складова стабилност и съвместимост". Протоколите да бъдат издадени от акредитирана лаборатория в България, не по-рано от 01.01.2005 г. 4. Одобрение за качеството на предлаганото моторно масло М 16 Е (SAE 40, API CD/SF), издадено от чуждестранна фирма, изпитваща масла или сертификат за съответствие на предлаганото моторно масло М 16 Е (SAE 40, API CD/SF) по БДС 14362-87, издаден от Български институт по стандартизация, придружен с копие от протоколите, въз основа на които е издаден сертификата.5. Фирмена техническа спецификация, включваща класификационни и технически изисквания.6. Декларация от производителя, че предлаганото моторно масло М 16 Е ще бъде произведено от 100 % свежо базово масло и е еднородно по произход. 7. Референции от европейски жп администрации за приложението на предлаганото моторно масло в дизелови двигатели с мощност, 1500-2200 kW. 8. Декларация, че предлаганото моторно масло ще бъде от един единствен производител/за случаите, когато кандидатите не са производители/. 9. Кандидатите представят документ от производителя /за случаите, когато не са производители/, потвърждаващ, че имат правото да участват с негова продукция моторно масло М-16-Е, образец на сертификат за произход и образец на сертификат за качество на предлаганото моторно масло. Препоръчително е и представянето на сертификати EN ISO 9001:2000 и EN ISO 14001:2004.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Да
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Да
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Не
• Време: 16:00
• Цена: 150
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, София, всеки работен ден от 13:30 часа до 16:00 часа.
• Дата: 19/04/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 19/04/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, 1080 София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
• Дата: 25/04/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 25 от 13.03.2007 г. за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 13/03/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??