"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват търг за доставка на резервни части за компресор тип 2НV2-100/145 на локомотиви серия 07.00

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 32 от 21.03.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Виолина Бутилова
• Телефон: 02 9324739
• Адрес на профила на купувача :www.bdz.bg
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на резервни части за компресор тип 2НV2-100/145 на локомотиви серия 07.00.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Складова база на "БДЖ" - ЕАД, гр. Русе, Разтоварна гара Русе.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на резервни части за компресор тип 2НV2-100/145 на локомотиви серия 07.00, съгласно Приложение № 1 - спецификации № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и № 9.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Брой обособени позиции: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на резервни части за компресор тип 2НV2-100/145 на локомотиви серия 07.00, съгласно Приложение № 1 - спецификации №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и № 9.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в месеци: 3
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие е съгласно Приложение № 2, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договор. И двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ОББ, кл. "Св. София" IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIG UBBSBGSF , или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащане след доставка, в срок не по-кратък от 30 дни от подписване на приемно предавателния протокол, по банков път в лева.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон /съгласно чл. 6, ал. 2 от НВМОП/.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите - при наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 от НВМОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и други, подробно описани в образец- оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година. 2. Копие от данъчната регистрация и БУЛСТАТ на кандидата. Копията да са заверени от кандидата. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Когато кандидатът не е производител - оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция /дистрибуторски договор, пълномощно/ за 2007 год. 2. Когато предлаганите резервни части не са оригинално производство - техническа документация /чертеж/, изготвен от Производителя, оригинално заверен от него - 3 екземпляра. 3. Гаранционният срок на предлаганите резервни части да не бъде по-кратък от 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация и не по малко от 18 месеца от датата на доставка. 4. Образец на сертификат за качество.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Цена: 100
• Условия: Документацията се заплаща в касата на възложителя и се получава в деловодството от 13.30 до 16.00 часа.
• Дата: 16/04/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30
• Дата: 16/04/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП.
• Дата: 17/04/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 13/03/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сегменти
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1. А145/133,2х3,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, нормален; 2. А145,5/133,7х3,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, I-ви ремонт; 3. А146/134,2х3,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, II-ри ремонт; 4. F 145/133,2х6 TGL 9996 Сегмент маслен нормален; 5. F 145,5/133,7х6 TGL 9996 Сегмент маслен, I-ви ремонт; 6. 146/134,2х6 TGL 9996 Сегмент маслен, II-ри ремонт; 7. А 80/73,0х2,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, нормален; 8. А 80,5/73,5х2,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, I-ви ремонт; 9. А 81/74,0х2,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, II-ри ремонт; 10. F 80/73,0х5 TGL 9996 Сегмент маслен нормален; 11. F 80,5/73,5х5 TGL 9996 Сегмент маслен, I-ви ремонт; 12. F 81,0/74,0х5 TGL 9996 Сегмент маслен, II-ри ремонт 30
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1. А145/133,2х3,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, нормален - 120 бр.; 2. А145,5/133,7х3,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, I-ви ремонт - 30 бр.; 3. А146/134,2х3,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, II-ри ремонт - 30 бр.; 4. F 145/133,2х6 TGL 9996 Сегмент маслен нормален - 120 бр.; 5. F 145,5/133,7х6 TGL 9996 Сегмент маслен, I-ви ремонт - 30 бр.; 6. 146/134,2х6 TGL 9996 Сегмент маслен, II-ри ремонт - 30 бр.; 7. А 80/73,0х2,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, нормален -120 бр.; 8. А 80,5/73,5х2,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, I-ви ремонт - 30 бр.; 9. А 81/74,0х2,5 TGL 9996 Сегмент компресионен, II-ри ремонт- 30 бр.; 10. F 80/73,0х5 TGL 9996 Сегмент маслен нормален - 30 бр.; 11. F 80,5/73,5х5 TGL 9996 Сегмент маслен, I-ви ремонт - 30 бр.; 12. F 81,0/74,0х5 TGL 9996 Сегмент маслен, II-ри ремонт - 30 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Бутала
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1. 6402-33.1/1 Бутало I-ви ремонт Ф 145,5; 2. 6402-33.1/2 Бутало II-ри ремонт ф 146; 3. 6402-41.1 Бутало, нормално Ф80 - 24; 4. 6402--41.1/1 Бутало I-ви ремонт Ф80,5; 5. 6402--41.1/2 Бутало II-ри ремонт ф 81
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1. 6402-33.1/1 Бутало I-ви ремонт Ф 145,5 - 5 бр.; 2. 6402-33.1/2 Бутало II-ри ремонт ф 146 - 5 бр.; 3. 6402-41.1 Бутало, нормално Ф80 - 24 - бр.; 4. 6402-41.1/1 Бутало I-ви ремонт Ф80,5- 5 бр.; 5. 6402--41.1/2 Бутало II-ри ремонт ф 81 - 5 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Клапани
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1. 11.063-1 Смукателен клапан В 63 S 2. 11063-2/01 Нагнетателен клапан В 63 D-А 3. 11.040-1 Смукателен клапан В 40 S 4. 11040-2/01 Нагнетателен клапан В 40 D-А
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1. 11.063-1 Смукателен клапан В 63 S - 24 бр. 2. 11063-2/01 Нагнетателен клапан В 63 D-А - 24 бр. 3. 11.040-1 Смукателен клапан В 40 S - 40 бр. 4. 11040-2/01 Нагнетателен клапан В 40 D-А - 80 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Цилиндрова глава
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1. 6402-5.2 Глава цилиндрова НН 2. 6402-6.2 Глава цилиндрова ВН
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1. 6402-5.2 Глава цилиндрова НН - 4 бр. 2. 6402-6.2 Глава цилиндрова ВН - 14 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Бутален болт
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1. 29х129 TGL 17-53730-СК15 Бутален болт 2. 28х67 TGL 17-53730-СК15 Бутален болт
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1. 29х129 TGL 17-53730-СК15 Бутален болт - 34 бр. 2. 28х67 TGL 17-53730-СК15 Бутален болт - 34 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Биела
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1.6402-32 Биела с лопатка к-т/ с лагер и втулка
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1.6402-32 Биела с лопатка к-т/ с лагер и втулка - 16 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Лагери биелни
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1. 6402-3.11 Лагери биелни комплект, нормални
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1. 6402-3.11 Лагери биелни комплект, нормални - 80 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Колянов вал - комплект
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1. 6402-2 Колянов вал комплект
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1. 6402-2 Колянов вал комплект - 5 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Клапан
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1. 4509.0.0000.00.00 Клапан предпазен V 55 (3.5 атм.)
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1. 4509.0.0000.00.00 Клапан предпазен V 55 (3.5 атм.) - 20 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??