"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват търг за доставка на заредени и заляти с електролит оловни стартерни акумулаторни батерии - 12V/165Ah за дизелови локомотиви

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 12 от 17.01.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж.Татяна Христова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324453
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на заредени и заляти с електролит оловни стартерни акумулаторни батерии - 12V/165Ah за дизелови локомотиви
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на заредени и заляти с електролит оловни стартерни акумулаторни батерии за дизелови локомотиви 12V/165Ah - 1400 броя
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 31421000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Заредени и заляти с електролит оловни стартерни акумулаторни батерии за дизелови локомотиви 12V/165Ah - 1400 броя
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - 4000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявлението в деловодството на Възложителя Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД при ТБ "Алианц България" АД, клон Мария Луиза, IBAN BG02BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащане след доставка на всяка партида в срок, не по-кратък от 30 дни от подписване на приемно-предавателния протокол, по банков път, в лева
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определения за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Изискуеми документи по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, подробно описани в образци - заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копия от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на Кандидата за предходната година. 2. Копие от идентификационния номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС /регистрация по ДДС/ и копие от ЕИК по чл.84 от ДОПК / Булстат/ - заверено. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Когато кандидатът не е производител - документ с оригинален подпис и печат /или нотариално заверено копие/ от завода- производител, доказващ правото на кандидата да предлага негова продукция през 2008 г. 2. Протокол от изпитания на предлаганите акумулаторни батерии, доказващ съответствие на продукта с изискванията на Техническата спецификация на възложителя от документацията за участие. 3.Техническа спецификация, изготвена от кандидата за доставка на акумулаторните батерии. 4. Гаранционен срок, не по-малък от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в документацията, в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• да
• предварително обявление № 53 от 26/02/2007
• други предишни публикации - № 52 от 14/06/2007
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 150
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, при ТБ "Алианц България АД, IBAN BG02BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13.30 до 16.00 часа
• Дата: 20/02/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 20/02/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.София, ул. "Иван Вазов" №3
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и ал.4 от ЗОП
• Дата: 25/02/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение N 2/10.01.2008 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www. cpc. bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за зашита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www . cpc . bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 14/01/2008
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??