Обществена поръчка с обект: "Предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка "Злополука" на пътниците в обществен превоз за нуждите на “БДЖ- Пътнически превози" ЕООД за срок от 4 /четири/ години."


01605-2010-0005

BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Георги Георгиев, България 1080, София, Тел.: 02 9324690, E-mail: bdz@bdz.bg, Факс: 02 8907303

Общ адрес на възлагащия орган: www.bdz.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Обществена поръчка с обект: "Предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка "Злополука" на пътниците в обществен превоз за нуждите на “БДЖ- Пътнически превози" ЕООД за срок от 4 /четири/ години."

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
Категория услуги: 6

Основно място на изпълнение: На територията на Р.България
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществена поръчка с обект: "Предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка "Злополука" на пътниците в обществен превоз за нуждите на “БДЖ- Пътнически превози" ЕООД за срок от 4 /четири/ години."

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно общо описание на предмета на поръчката.

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Срок в месеци

48

РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: Общо в размер - 55 000 /петдесет и пет хиляди/ лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 150 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите или парична сума, внесена по сметка на Възложителя - "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, "УниКредит Булбанк" АД, гр. София, IBAN BG86 UNCR 7000 1505 1340 39, BIC:UNCRBGSF. Гаранция за изпълнение на поръчката - 2.5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора, или парична сума, внесена по банкова сметка на Възложител. Гаранцията за изпълнение се учредява в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

в левове, по банков път, съгласно условията за участие на процедурата

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

1.Заверено от участника копие от документа за регистрация, издаден от съда по регистрация / копие на документ за самоличност, ако е физическо лице; 2.Удостоверение, издадено от съда по регистрация, удостоверяващо актуалното състояние на кандидата, валидно към момента на подаване на офертата със срок не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на офертата – оригинал или нотариално заверено копие; 3.Копие на БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на участника; 4.Копие на ИН по ЗДДС, заверено с подпис и печат на участника ( в случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС, представя декларация за това). В случай, че участникът е регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията, следва да посочи единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертите се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие. Участник в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения; Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП с декларации;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Финансов отчет за последните две приключили финансово години, вкл. oдиторски доклад по него, заверен с подпис и печат на участника;

ІІІ.2.3) Технически възможности

Технически възможности и квалификация 1. Лиценз за извършване на застрахователна дейност на участника по т. 1 от раздел II, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането, издаден/и от Комисията за застрахователен надзор – нотариално заверено копие; 2. Декларация - Списък на сключени застрахователни договори по предмета на поръчката, през последните три години с посочени стойности, срокове и клиенти, придружена от референции за добро изпълнение; 3. Удостоверение за премиен приход на участника за 2009 година, реализиран на територията на страната, в която същият осъществява дейността си, издадено от Комисията за финансов надзор или еквивалентния надзорен орган на страната, в която участника осъщетвява дейността си. Премийният приход не може да бъде по-малко от 3 000 000 за застраховка "Злополука".

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Кодекс за застраховането.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

24.09.2010 г. Час: 16:30

Платими документи

ДА

Цена

30 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон Света София, IBAN BG90 UBBS 8002 1035697320, BIC: VBBSBGSF и се получава срещу представен платежен документ, в отдел "Счетоводен" на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, бул. "Мария Луиза" №114А, ет.4, стая 416, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

04.10.2010 г. Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 05.10.2010 г. Час: 10:00

Място

"БДЖ" ЕАД, София, ул. Иван Вазов № 3, зала партер

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурта или техни упълномощени /с нотариално заверено пълномощно/ представители, при действията на комисията по чл.68, ал.3, 4 и 5 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

Плащането по договора ще се извърши при осигурено финансиране от дружеството.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin.@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

информация относно крайния срок: чл.120, ал.3 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??