„Пране на спално бельо, одеала, пердета, завеси, работно облекло, килими, пътеки и стъпки, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период” - Обществената поръчка е разделена на 5 обособени позиции, за нуждите „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД., открита с Решение № 28/27.08.2014 г. на Управителя на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0029 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, която е публикувана на сайта им с дата: 27.08.2014 г., на адрес:


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620932&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620931&newver=2

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

12.11.2014 г.

Протоколи на Комисията, назначена със Заповед №649/07.10.2014г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Решение №5/12.11.2014г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за подбор на кандидатите

05.12.2014 г

Покана №03-37-92/05.12.2014г. до „БАГРА” ЕООД на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

Покана №03-37-94/05.12.2014г. до „КЕВИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Покана №03-37-95/05.12.2014г. до „ЕВРОХИМ ГРУП” ООД на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Покана №03-37-96/05.12.2014г. до „ЛОРИВ” ЕООД на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Покана №03-37-99/05.12.2014г. до ЕТ„ДИНО 90–РОСЕН НЕСТОРОВ ” на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Покана №03-37-100/05.12.2014г. до „СЪНДЕНС КЛИЙН” ДЗЗД на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

27.02.2015 г.

Доклад на Комисията, назначена със Заповед №649/07.10.2014г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, изменена със Заповед № 829а/11.12.2014г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Решение №5/27.02.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

08.05.2015 г.

Договор №48/2015

Договор №53/2015

Договор №56/2015

Договор №57/2015

Информация за възстановени гаранции за участие на кандидатите и участниците в процедурата

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??