„Ремонтни работи на тринадесет обекта – сгради собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 13 обособени позиции”. Обществената поръчка е разделена на 13 обособени позиции, за нуждите „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД., открита с Решение № 29/28.08.2014 г. на Управителя на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0030 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, която е публикувана на сайта им с дата: 28.08.2014 г., на адрес:


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=621150&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=621149&newver=2

 

Документи за участие:

1.Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата;

2.Приложение № 1 – Декларация по чл. 47, ал. 9;

3.Приложение № 2 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

4.Приложение № 3 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

5.Приложение № 4 – Проект на договор;

6.Приложение № 5 – Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП;

7.1.Приложение № 6.1 – Образци на оферти;

7.2.Приложение № 6.2 – Образци на оферти;

7.3.Приложение № 6.3 – Образци на оферти;

7.4.Приложение № 6.4 – Образци на оферти;

7.5.Приложение № 6.5 – Образци на оферти;

7.6.Приложение № 6.6 – Образци на оферти;

7.7.Приложение № 6.7 – Образци на оферти;

7.8.Приложение № 6.8 – Образци на оферти;

7.9.Приложение № 6.9 – Образци на оферти;

7.10.Приложение № 6.10 – Образци на оферти;

7.11.Приложение № 6.11 – Образци на оферти;

7.12.Приложение № 6.12 – Образци на оферти;

7.13.Приложение № 6.13 – Образци на оферти;

8.1.Приложение № 7.1 – Образци на ценови оферти;

8.2.Приложение № 7.2 – Образци на ценови оферти;

8.3.Приложение № 7.3 – Образци на ценови оферти;

8.4.Приложение № 7.4 – Образци на ценови оферти;

8.5.Приложение № 7.5 – Образци на ценови оферти;

8.6.Приложение № 7.6 – Образци на ценови оферти;

8.7.Приложение № 7.7 – Образци на ценови оферти;

8.8.Приложение № 7.8 – Образци на ценови оферти;;

8.9.Приложение № 7.9 – Образци на ценови оферти;

8.10.Приложение № 7.10 – Образци на ценови оферти;

8.11.Приложение № 7.11 – Образци на ценови оферти;

8.12.Приложение № 7.12 – Образци на ценови оферти;

8.13.Приложение № 7.13 – Образци на ценови оферти;

9.Приложение № 8 – Образец на банкова гаранция за участие;

10.Приложение № 9 – Образец на банкова гаранция за изпълнение;

11.Приложение № 10 – Методика и критерий за оценка;

12.Приложение № 11 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

13.Приложение № 12 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

14.Приложение № 13 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??