Решение N 33 от 06.08.2008 г. за удължаване срока за представяне на оферти за доставка на резервни части за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони серии: 3143, 2143, 2133 и 2145

Доставки
Номер 33 от 11.08.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Решение № 33 от 06.08.2008 г. за удължаване срока за представяне на оферти
I. Възложител
Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1000
За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
Електронна поща
Факс: 02 9819347
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Град: София
Лице за контакт: Мария Рибарова
Интернет адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 9324688
Интернет адрес на профила на купувача
Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
Основна дейност на възложителя
Вид на възложителя
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Основна дейност: Железопътни услуги
Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
II. Правно основание
Правно основание: Чл. 86, ал. 9 от ЗОП
УДЪЛЖАВАМ срока за подаване на офертите / заявленията за участие за:
Тип обявление: процедура за възлагане на обществена поръчка
До дата
Дата: 01/09/2008
дни от датата на обнародване в ДВ
Брой дни
III: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА
Процедура по ЗОП/НВМОП
Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП
Вид на процедурата
Вид на процедурата: Договаряне с обявление
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
IV. Обект на поръчката
Обект на поръчката: Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката
Описание: Доставка на "Резервни части за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони серии: 3143, 2143, 2133 и 2145"
ІV.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока
Описание
V: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
V. Публикувано в Държавен вестник
Номер: 16
Дата: 03/07/2008
VI: ПРОЦЕДУРА
Процедурата е открита с решение
Номер: 70
Дата: 27/06/2008
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin.@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул."Витоша" №18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
VIII. Друга информация
Друга информация: Отваряне и разглеждане на заявленията - 02.09.2008 г., 14:00 ч.
IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
IX. ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 06/08/2008
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??