„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 681 (шестстотин осемдесет и един) броя голямотонажни контейнери, 581 (петстотин осемдесет и един) броя среднотонажни контейнери и 49 (четиридесет и девет) броя малкотонажни контейнери, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са пономерно описани в Приложение 1 към Тръжните документи, разделени в 67 (шестдесет и седем) лота

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??