„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: Материали и резервни части от „Снабдителна база” - Русе, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, описани по вид и количество в Приложение № 1 към проекто-договора на Тръжната документация, разделени в 2 (два) лота.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??