Архив до 26.05.2016 г.

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

01.07.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на случаен /авариен/ ремонт на електрически локомотиви серия 46000, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, обслужващи товарните влакове на територията на ПТП София, за едногодишен период или до изчерпване на стойността до 66 000 лева без ДДС”. Публичната покана е публикувана под номер 9031810 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки. Датата на провеждане на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 15.07.2012г. от 10,00 ч в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД на ул.“Иван Вазов” № 3. На заседанието могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

30.06.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов №3, ЕИК 175405647, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 288 броя необработени бандажи с размери Ф1255 х Ф1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40, 46 и 46200, 352 броя необработени бандажи с размери Ф1055 х Ф890 х 138 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии 32 и 33, и 32 броя необработени бандажи с размери Ф1060 х Ф885 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за дизелови локомотиви серия 51, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”, разделена на три обособени позиции. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0022 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата: 30.06.2014, на електронен адрес:

30.06.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

"БДЖ- Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175403856, публикува Решение за удължаване на срока за подаване на оферти на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на финансови услуги за тригодишен период от кредитни или финансови институции на "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ-Товарни превози" ЕООД съгласно Правилата за концентрация на Правилата за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции - Приложение №3 към чл.13б на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”, разделена на 5 (пет) обособени еднакви позиции, като една банкова институция може да кандидатства само за една обособена позиция ”. Решението е с идентификационен номер 612817 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата: 30.06.2014, на адрес:

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??