Архив до 26.05.2016 г.

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

03.06.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

"БДЖ- Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175403856, публикува обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл.103, ал.1 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на финансови услуги за тригодишен период от кредитни или финансови институции на "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ-Товарни превози" ЕООД съгласно Правилата за концентрация на Правилата за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции - Приложение №3 към чл.13б на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”, разделена на 5 (пет) обособени еднакви позиции, като една банкова институция може да кандидатства само за една обособена позиция ”. Решението и Обявлението са с уникален номер 01558-2014-0012 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата: 03.06.2014, на адрес:

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??