Архив до 26.05.2016 г.

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

03.06.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

"БДЖ- Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175403856, публикува обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл.103, ал.1 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на финансови услуги за тригодишен период от кредитни или финансови институции на "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ-Товарни превози" ЕООД съгласно Правилата за концентрация на Правилата за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции - Приложение №3 към чл.13б на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”, разделена на 5 (пет) обособени еднакви позиции, като една банкова институция може да кандидатства само за една обособена позиция ”. Решението и Обявлението са с уникален номер 01558-2014-0012 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата: 03.06.2014, на адрес:

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??