Архив до 26.05.2016 г.

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

23.07.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

18.07.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

01.07.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на случаен /авариен/ ремонт на електрически локомотиви серия 46000, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, обслужващи товарните влакове на територията на ПТП София, за едногодишен период или до изчерпване на стойността до 66 000 лева без ДДС”. Публичната покана е публикувана под номер 9031810 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки. Датата на провеждане на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 15.07.2012г. от 10,00 ч в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД на ул.“Иван Вазов” № 3. На заседанието могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

30.06.2014 • Архив до 26.05.2016 г.

"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов №3, ЕИК 175405647, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 288 броя необработени бандажи с размери Ф1255 х Ф1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40, 46 и 46200, 352 броя необработени бандажи с размери Ф1055 х Ф890 х 138 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии 32 и 33, и 32 броя необработени бандажи с размери Ф1060 х Ф885 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за дизелови локомотиви серия 51, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”, разделена на три обособени позиции. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0022 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата: 30.06.2014, на електронен адрес:

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??