Профил на купувача

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

29.01.2024 • Поръчки

„Изготвяне от независими оценители на оценки на активи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, необходими за определяне на начална цена при провеждане на процедури по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на „Вътрешни правила за сключване на сделки с материални активи – движими вещи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД/„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД/„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, „Вътрешни правила за сключване на сделки с недвижимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД/“БДЖ – Товарни превози“ ЕООД/“БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“, както и за други възникнали необходимости”. Условията за участие в поръчката са посочени в приложената Покана, с рег. № 01-23-3/29.01.2024 г.

Срок за подаване на оферти – до 16:30 часа на 26.02.2024 г. Лице за контакти: Лилия Аспарухова, гл. експерт „Поръчки“, тел.: 0889 946 666.

16.01.2024 • Поръчки

Покана за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Публикуване на информационни и ПР материали, свързани с популяризиране на дейността и изграждане на положителен обществен имидж за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните дружества, за срок от 12 месеца”

Срок за представяне на оферти - до 19.01.20243 г. вкл. При възникнали въпроси, свързани с настоящата покана и изпълнението на поръчката може да се обърнете към: – ръководител отдел „АВПО“, тел.: 0889844173

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??