Продажби

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

12.05.2016 • Продажби

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот: „Ведомствено жилище №2”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот: „Ведомствено жилище №2”, находящ се в гр. Шумен, ул. „Стационна” №5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

03.05.2016 • Продажби

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАЛОЖЕНО ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ ИМУЩЕСТВО (ANNOUNCEMENT FOR A SEALED-BID AUCTON FOR THE SALE OF ASSETS PLEDGED UNDER THE REGISTERED PLEDGES ACT)

„Българска банка за развитие” АД (ББР, Банката), с адрес в гр.София-1000, ул.”Стефан Караджа” № 10, продава 1 211 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2014041402303 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ). (Bulgarian Development Bank AD (BDB, the Bank), with registered office Bulgaria, Sofia 1000, Stefan Karadzha Str. 10, is selling 1 211 goods wagons, owned by Holding BDZ, pledged in favor of BDB under the Registered Pledges Act (RPA), which are object of enforcement under RPA with entry №2016041402303 in the Central Register of Registered Pledges.)

03.05.2016 • Продажби

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „ЖП пансион Велико Търново, представляващ поземлен имот заедно с построените в него сгради и намиращите се в имота съоръжения и инвентар”

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД oткрива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „ЖП пансион Велико Търново, представляващ поземлен имот заедно с построените в него сгради и намиращите се в имота съоръжения и инвентар”, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Гоце Делчев” № 12, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

27.04.2016 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 1 088 /хиляда осемдесет и осем/ броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 1 088 /хиляда осемдесет и осем/ броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, разделени в 1 088 /хиляда осемдесет и осем/ лота.

21.04.2016 • Продажби

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД oткрива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Сграда Жп бюро Стара Загора”

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД oткрива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Сграда Жп бюро Стара Загора”, гр. Сара Загора, ул. „Митрополит Методи Кусев” № 7, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

12.04.2016 • Продажби

Изменение в Решение № 13/17.03.2016 г., изменено с Решение № 17/29.03.2016 г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на: 53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

С Решение № 3 от 12.04.2016 г. на управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, е изменено Решение № 13/17.03.2016 г., изменено с Решение № 17/29.03.2016 г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на: 53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в петдесет и три лота.

01.04.2016 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба в 1 (един) лот на 35 броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, намиращи се на територията на Република Сръбска, Босна и Херцеговина

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба в 1 (един) лот на 35 броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, намиращи се на територията на Република Сръбска, Босна и Херцеговина, , описани по номера и местонахождение в Приложение №1 към тръжната документация.

29.03.2016 • Продажби

Изменение в Решение № 13/17.03.2016 г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на: 53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

С Решение № 17 от 29.03.2016 г. на управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, е изменено Решение № 13/17.03.2016 г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на: 53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в петдесет и три лота.

18.03.2016 • Продажби

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД oткрива търг с тайно наддаване за продажба на 53 броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове)

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД oткрива търг с тайно наддаване за продажба на 53 броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в петдесет и три лота.

17.03.2016 • Продажби

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Бракувани 10 (десет) броя 30-тонни, неработещи винтови крикове в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разделени в 10 лота”

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Бракувани 10 (десет) броя 30-тонни, неработещи винтови крикове с тяло и редуктор без двигател, винт и бронзова гайка и 4 броя 30-тонни винтови крикове с тяло, редуктор и винт без двигател и бронзова гайка в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, заведени задбалансово по сметка 98/4, с инвентарен № 260.534009820661, находящи се в гр. Варна, Бизнес център Варна, Фериботен комплекс, цех „Смяна на талиги”, разделени в 10 (десет) лота.

24.02.2016 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 176 /сто седемдесет и шест/ броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието в което са, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 176 /сто седемдесет и шест/ броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието в което са, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в сто седемдесет и шест лота

24.02.2016 • Продажби

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 53 броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове)

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 53 броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в петдесет и три лота.

17.02.2016 • Продажби

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на заложено по реда на закона за особените залози имущество (Announcement for sealed-bid aucton for the sale of assets pledged under the registered pledges act)

„Българска банка за развитие” АД (ББР, Банката), с адрес в гр.София-1000, ул.”Стефан Караджа” № 10, продава 1 256 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2015103001978 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ). Bulgarian Development Bank AD (BDB, the Bank), with registered office Bulgaria, Sofia 1000, Stefan Karadzha Str. 10, is selling 1 256 goods wagons, owned by Holding BDZ, pledged in favor of BDB under the Registered Pledges Act (RPA), which are object of enforcement under RPA with entry №2015103001978 in the Central Register of Registered Pledges.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??