Продажби

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

22.07.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, пономерно индивидуализирани в Приложение №1 към тръжната документация, намиращи се на отговорно пазене в склад „КАМЕТ”- гр. Перник, разделени в 523 лота

07.07.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 40 броя талиги тип „Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 40 броя талиги тип „Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонаходение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в 40 лота.

06.07.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 178 броя пътнически вагони ("Holding BDZ" opens a sealed bid auction for the sale of 178 passenger coaches) (ЕАО “Холдинг БДЖ” объявляет тендер (торг), ценовые предложения для которого подаются в запечатанном конверте, на продажу 175 шт. пассажирских вагонов)

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 178 броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в сто седемдесет и осем лота. "Holding BDZ" opens a sealed bid auction for the sale of 178 passenger coaches, owned by Holding BDZ, divided in one hundred seventy-eight lots, offered in their present condition, described by number and location in the Appendix № 1 of the tender documentation. ЕАО “Холдинг БДЖ” объявляет тендер (торг), ценовые предложения для которого подаются в запечатанном конверте, на продажу 175 шт. пассажирских вагонов, собственности ЕАО „Холдинг БДЖ” ЕАД, в состоянии, в котором они находятся на данный момент, описанных по номерам и местонахождению в Приложении № 1 к тендерной документации, разделенных на сто семьдесят восемь лотов.

02.07.2015 • Продажби

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 500 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг БДЖ" ЕАД и заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на "Българска банка за развитие" АД

Във връзка с проведен на 30.06.2015 г. търг с тайно наддаване за продажба на 500 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД и заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на "Българска банка за развитие" АД, към които е пристъпено към изпълнение с вписване №2015051201815 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) и предвид разпоредбата на т. 8 от раздел Х "Ред за провеждане на търга" от "Правила за продажба на заложено по реда на ЗОЗ имущество" (Правилата), се обявяват за печеливши следните участници в търга:

25.06.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: "Материали и резервни части от „Снабдителна база” - Русе"

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: "Материали и резервни части от „Снабдителна база” - Русе", собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, описани по вид и количество в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 (два) лота.

09.06.2015 • Продажби

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на заложено по реда на Закона за особените залози имущество (Аnnouncement for sealed-bid aucton for the sale of assets pledged under the registered pledges act)

„Българска банка за развитие” АД (ББР, Банката), с адрес в гр.София-1000, ул.”Стефан Караджа” № 10, продава 500 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2015051201815 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ). Bulgarian Development Bank AD (BDB, the Bank), with registered office Bulgaria, Sofia 1000, Stefan Karadzha Str. 10, is selling 500 goods wagons, owned by Holding BDZ, pledged in favor of BDB under the Registered Pledges Act (RPA), which are object of enforcement under RPA with entry №2015021201815 in the Central Pledge Registry.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??