Продажби

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

08.02.2016 • Продажби

“Холдинг БДЖ” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 20 (двадесет) броя тягов подвижен състав (локомотиви и елекромотрисни влакове), в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

“Холдинг БДЖ” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 20 (двадесет) броя тягов подвижен състав (локомотиви и елекромотрисни влакове), в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в двадесет лота

14.01.2016 • Продажби

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот „Офис – 80,87 кв.м. /Международно пътническо бюро „Рила”/, гр. Варна, ул. „Преслав” № 13

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот „Офис – 80,87 кв.м. /Международно пътническо бюро „Рила”/, гр. Варна, ул. „Преслав” № 13, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

07.01.2016 • Продажби

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на 5 (пет) броя излезли от употреба вагон-цистерни и 2 (два) броя балони от вагон-цистерни

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на 5 (пет) броя излезли от употреба вагон-цистерни и 2 (два) броя балони от вагон-цистерни в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, разделени в 2 (два) лота

06.01.2016 • Продажби

"БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на: излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на: излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описано в Приложение № 1 към Тръжната документация.

14.12.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, идентифицирани с инвентарни номера № 44-3011 и № 44-3012, находящи се в Локомотивно депо – гр. София”, разделени в 2 (два) лота

09.12.2015 • Продажби

Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Жп стол със ЗП 224 кв.м. и мазе с площ 80 кв.м.”, находящ се в гр. Попово

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Жп стол със ЗП 224 кв.м. и мазе с площ 80 кв.м.”, находящ се в гр. Попово, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

03.12.2015 • Продажби

„Холдинг БДЖ” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 27 (двадесет и седем) броя тягов подвижен състав (локомотиви и елекромотрисни влакове) в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг БДЖ” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 27 (двадесет и седем) броя тягов подвижен състав (локомотиви и елекромотрисни влакове) в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в двадесет и седем лота

26.11.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 40 броя талиги тип “Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 40 броя талиги тип “Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонаходение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в 40 лота.

19.11.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 1 108 /хиляда сто и осем/ броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 1 108 /хиляда сто и осем/ броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, разделени в 1 108 /хиляда сто и осем/ лота.

19.11.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, пономерно индивидуализирани в Приложение №1 към тръжната документация, намиращи се на отговорно пазене в склад „КАМЕТ”- гр. Перник, разделени в 523 лота.

19.11.2015 • Продажби

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описано по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделено в 119 (сто и деветнадесет) лота.

17.11.2015 • Продажби

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на заложено по реда на закона за особените залози имущество (Announcement for sealed-bid aucton for the sale of assets pledged under the registered pledges act)

„Българска банка за развитие” АД (ББР, Банката), с адрес в гр.София-1000, ул.”Стефан Караджа” № 10, продава 1 302 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2015103001978 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ). Bulgarian Development Bank AD (BDB, the Bank), with registered office Bulgaria, Sofia 1000, Stefan Karadzha Str. 10, is selling 1 302 goods wagons, owned by Holding BDZ, pledged in favor of BDB under the Registered Pledges Act (RPA), which are object of enforcement under RPA with entry №2015103001978 in the Central Register of Registered Pledges.

17.11.2015 • Продажби

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Поземлен имот с кадастрален № 66264.601.3016 застроено и незастроено дворно място с обща площ 911 кв.м., ведно със застроената в имота сграда за обществено хранене – жп стол с РЗП 643,11 кв.м.”, намиращ се в района на локомотивно депо Септември

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Поземлен имот с кадастрален № 66264.601.3016 застроено и незастроено дворно място с обща площ 911 кв.м., ведно със застроената в имота сграда за обществено хранене – жп стол с РЗП 643,11 кв.м.”, намиращ се в района на локомотивно депо Септември, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

03.11.2015 • Продажби

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 69 броя пътни превозни средства, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 69 броя пътни превозни средства, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, описани в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в шестдесет и девет лота

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??