Продажби

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от Холдинг БДЖ ЕАД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

03.11.2015 • Продажби

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 69 броя пътни превозни средства, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 69 броя пътни превозни средства, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, описани в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в шестдесет и девет лота

08.10.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Жп стол със ЗП 224 кв.м. и мазе с площ 80 кв.м.”, находящ се в гр. Попово

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Жп стол със ЗП 224 кв.м. и мазе с площ 80 кв.м.”, находящ се в гр. Попово, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

06.10.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 1 111 /хиляда сто и единадесет/ броя товарни вагони

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 1 111 /хиляда сто и единадесет/ броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, разделени в 1 111 /хиляда сто и единадесет/ лота

17.08.2015 • Продажби

“БДЖ – Пътнически Превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 100 броя пътнически вагона

“БДЖ – Пътнически Превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 100 /сто/ броя пътнически вагона, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към проекта на договора към Тръжната документация, разделени в сто лота.

12.08.2015 • Продажби

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3 броя бракувани газьол цистерни за добиване на скрап с инвентарни номера 420116, 420117 и 420118

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3 броя бракувани газьол цистерни за добиване на скрап с инвентарни номера 420116, 420117 и 420118, разположени в поземлен имот с идентификатор 47278.670.1220, находящ се в гр. Симеоновград, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

22.07.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, пономерно индивидуализирани в Приложение №1 към тръжната документация, намиращи се на отговорно пазене в склад „КАМЕТ”- гр. Перник, разделени в 523 лота

07.07.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 40 броя талиги тип „Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 40 броя талиги тип „Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонаходение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в 40 лота.

06.07.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 178 броя пътнически вагони ("Holding BDZ" opens a sealed bid auction for the sale of 178 passenger coaches) (ЕАО “Холдинг БДЖ” объявляет тендер (торг), ценовые предложения для которого подаются в запечатанном конверте, на продажу 175 шт. пассажирских вагонов)

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 178 броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в сто седемдесет и осем лота. "Holding BDZ" opens a sealed bid auction for the sale of 178 passenger coaches, owned by Holding BDZ, divided in one hundred seventy-eight lots, offered in their present condition, described by number and location in the Appendix № 1 of the tender documentation. ЕАО “Холдинг БДЖ” объявляет тендер (торг), ценовые предложения для которого подаются в запечатанном конверте, на продажу 175 шт. пассажирских вагонов, собственности ЕАО „Холдинг БДЖ” ЕАД, в состоянии, в котором они находятся на данный момент, описанных по номерам и местонахождению в Приложении № 1 к тендерной документации, разделенных на сто семьдесят восемь лотов.

02.07.2015 • Продажби

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 500 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг БДЖ" ЕАД и заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на "Българска банка за развитие" АД

Във връзка с проведен на 30.06.2015 г. търг с тайно наддаване за продажба на 500 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД и заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на "Българска банка за развитие" АД, към които е пристъпено към изпълнение с вписване №2015051201815 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) и предвид разпоредбата на т. 8 от раздел Х "Ред за провеждане на търга" от "Правила за продажба на заложено по реда на ЗОЗ имущество" (Правилата), се обявяват за печеливши следните участници в търга:

25.06.2015 • Продажби

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: "Материали и резервни части от „Снабдителна база” - Русе"

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: "Материали и резервни части от „Снабдителна база” - Русе", собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, описани по вид и количество в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 (два) лота.

09.06.2015 • Продажби

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на заложено по реда на Закона за особените залози имущество (Аnnouncement for sealed-bid aucton for the sale of assets pledged under the registered pledges act)

„Българска банка за развитие” АД (ББР, Банката), с адрес в гр.София-1000, ул.”Стефан Караджа” № 10, продава 500 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2015051201815 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ). Bulgarian Development Bank AD (BDB, the Bank), with registered office Bulgaria, Sofia 1000, Stefan Karadzha Str. 10, is selling 500 goods wagons, owned by Holding BDZ, pledged in favor of BDB under the Registered Pledges Act (RPA), which are object of enforcement under RPA with entry №2015021201815 in the Central Pledge Registry.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества
Министерство на транспорта и съобщенията

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??